Skozi grede > Ropotarnica

Programiranje v Bash

Ukazni skript - Komentarji - Vzdevki - Vhodna substitucija -
Izhodna substitucija - Spremenljivke - Klicni parametri in
spremenljivke - Statusna spremenljivka ukazov - Pogoji in
testiranja - Krmiljenje izvajanja - Funkcije - Vhod in izhod


Ukazni skript

  Ukaze, ki bi jih tipkali neposredno lupini bash v ukazno
  vrstico, lahko zapišemo z urejevalnikom v ukazno datoteko,
  skript, in tega poženemo iz ukazne vrstice. Možni so trije
  načini zagona:

  1) Tekoča lupina naj izvede skript SKRIPT. Spremenljivke,
  definirane v skriptu (glej naprej), bodisi izvozne ali ne,
  naj po končanju ostanejo definirane, to je, dostopne iz
  tekoče lupine:

    $ . SCRIPT

  2) Tekoča lupina naj požene lupino bash (ki je lahko
  enaka ali drugačna od tekoče lupine), ta pa naj izvede
  skript. Skriptne spremenljivke naj po končanju izginejo:

    $ bash SCRIPT

  3) Tekoča lupina naj pogleda prvo vrstico v skriptu in naj
  izvede lupino, ki je v njej zapisana, ta pa naj potem izvaja
  skript. Skript mora imeti dovoljenje za izvajanje.
  Spremenljivke po končanju izginejo:

    $ SCRIPT

  Za zagon lupine bash mora imeti prva vrstica skripta obliko:

    #!/bin/bash


Komentarji

  Vse, kar sledi znaku "#" do konca vrstice, je komentar:

    # Tole je komentar


Vzdevki

  Poljubnemu nizu znakov lahko priredimo njegov vzdevek.
  Kadarkoli potem uporabimo vzdevek, se nadomesti z
  originalnim nizom znakov. Primer:

    alias ll="ls -l"


Vhodna substitucija

  Če hoče kakšen ukaz COMMAND sprejemati znake s stdin, mu
  jih lahko namesto tega posredujemo neposredno iz skripta:

    COMMAND <<"
    tekst
    tekst
    "

Izhodna substitucija

  Vse znake, ki jih kakšen ukaz piše na stdout, lahko
  namesto tega zapiše kar v skript sam. Konstrukcija

    $(COMMAND)

  se v skriptu nadomesti z izhodom ukaza COMMAND. Pri tem se
  znaki za konec vrstic, LF, ne zapišejo.


Spremenljivke

  V skriptu lahko uporabljamo lupinske spremenljivke. Imena
  imajo sestavljena iz črk, številk in podčrtaja. Začnejo
  se s črko. Ni jih treba vnaprej deklarirati. Njihov tip je
  "niz", to je, vsebujejo nize (zaporedja znakov). Preden jih
  napolnimo, so prazne - vsebujejo niz "".

  Spremenljivko X napolnimo z nizom "abc" takole:

    X=abc

  Okrog enačaja ne sme biti presledkov, saj se ti za
  enačajem interpretirajo kot del niza.

  Vsebino spremenljivke X dosežemo s konstrukcijo $X, na
  primer:

    echo $X

  Ime spremenljivke X lahko pišemo tudi kot {X}, če je to
  potrebno, na primer:

    Y=${X}def

  Če ne bi pisali oklepajev, bi se v Y zapisala vsebina
  spremenljivke Xdef, ki morebiti sploh ni definirana in je
  torej prazna.

  Spremenljivko X lahko naredimo izvozno:

    export X

  To pomeni, da je poznana vsem ukazom, ki jih obdelovalna
  lupina poganja.
    

Klicni parametri in spremenljivke

  Skript lahko poženemo s klicnimi parametri, na primer:

    $ SCRIPT abc def

  Znotraj skripta so na razpolago posebne spremenljivke, ki
  vsebujejo informacijo o klicnih parametrih:

    0  Vsebuje ime skripta, torej "SCRIPT"

    1  Vsebuje prvi parameter, torej "abc"

    2  Vsebuje drugi parameter, torej "def"

    #  Vsebuje število parametrov, torej 2

    *  Vsebuje vse parametre kot en sam niz z vmesnimi
      presledki, torej "abc def"


Statusna spremenljivka ukazov

  Vsak ukaz, ki se izvede, zapiše v posebno spremenljivko ?
  status, kako je bil ukaz izvršen:

    ?  Vsebuje "0" ali "1"

  Status skripta ob izhodu določimo z ukazom

    exit 0


Pogoji in testiranja

  Ukazi true, false in test vračajo vrednosti true ali false:

  Ali obstaja imenik?

    test -d DIRNAME

  Ali obstaja datoteka?

    test -f FILENAME

  Ali sta niza X in Y enaka / različna?
  
    test X = Y

    test X != Y

  Ali sta niza N in M, interpretirana kot celi števili,
  enaka / različna itd.:

    test N -eq M

    test N -ne M

    test N -lt M

    test N -gt M


Krmiljenje izvajanja

  Pogojna razvejitev:

    if test izraz
    then
      ukazi
    fi

    if test izraz
    then
      ukazi
    else
      ukazi
    fi

    if test izraz
    then
      ukazi
    elif test izraz
    then
      ukazi
    fi

  Pogojna iteracija:

    while test izraz
    do
      ukazi
    done

  Iteracija:

    for N in 1 2 3 4 5
    do
      ukazi
    done

  Namesto eksplicitno navedenih nizov "1" ... "5" lahko
  uporabimo ukazno substitucijo. Praktični primeri so
  naslednji:

    $*   Vsi klicni parametri

    *.txt  Vse datoteke *.txt v tekočem imeniku


Funkcije

  V skriptu definiram funkcijo FUNCT:

    function FUNCT {
      ukazi
    }

  V telesu funkcije označujejo spremenljivke 1, 2, ... #, *
  parametre funkcije na identičen način, kot v skriptu
  označujejo parametre skripta.

  Klic funkcije z dvema parametroma "abc" in "def":

    FUNCT abc def


Vhod in izhod

  Čitaj s tipkovnice in zapiši v spremenljivke X, Y, Z:

    read X Y Z

  Prva beseda vrstice se zapiše v X, druga v Y, preostanek v
  Z.

  Izpiši na zaslon vsebino spremenljivk X, Y, Z:

    echo $X $Y $Z

  Izpiši na zaslon znak z razširjeno ASCII kodo AB:

    echo -e "\xAB"