Skozi grede > Ropotarnica

Programski jezik C


Izvorni in izvršni program - Minimalni program - Skalarne
spremenljivke - Skalarna polja in tekstovni nizi - Strukturirane
spremenljivke - Logični testi in krmilni stavki - Zunanje 
funkcije - Izbrane zunanje funkcije - Lastne funkcije - Dinamična
rezervacija pomnilnika - Standardni vhod in izhod - Datotečni vhod
in izhod - Programski argumenti in stikala - Optimizacija -
Predprocesiranje programa - Program v več datotekah - Prevajanje in
povezovanje - Lastne knjižnice


Izvorni in izvršni program

  Izvorni program je zaporedje smiselnih ukazov, ki jih
  napišemo z editorjem v tekstovno datoteko. Ukazi morajo
  biti taki, da so razumljivi prevajalnemu programu za jezik
  C, prevajalniku.

  Prevajalnik je program, ki, ko ga poženemo iz ukazne
  vrstice, čita izvorni program, iz njega izdela izvršni
  program in ga zapiše v binarno datoteko. Izvršni program
  vsebuje ukaze, ki so razumljivi računalnikovemu procesorju.
  Nekateri teh ukazov so klici na druge izvršne programe v
  ustreznih knjižnicah.
 
  Izvršni program zaženemo iz ukazne vrstice. Ukazna lupina,
  bash, ga naloži v pomnilnik. Če je potrebno, naloži tudi
  ustrezne knjižnice. Potem začne računalnik delati po
  naloženem programu.


Minimalni program

  Minimalni program je zapisan v eni datoteki:

    /* Minimal program */
    int main(void)
    {            
      return 0;
    }

  Vse, kar je med oznakama /* in */, prevajalnik ignorira. To
  je komentar, namenjen le bralcu izvornega programa.

  Program ima obliko "funkcije", sestavljene iz "glave"
  in "telesa" med znakoma { in }.

  Glava vsebuje ime funkcije ter njene vhodne in izhodne
  argumente. Ime funkcije mora biti main. Vhodni argument void
  pomeni, da funkcija main pri zagonu ne pričakuje
  ukaznovrstičnih parametrov. Izhodni argument int pomeni, da
  bo funkcija ob zaključku dostavila lupini celoštevilčni
  indikator, kako je svoje delo opravila.

  Telo vsebuje zaporedje ukazov, v zgornjem primeru le enega.
  Vsak ukaz se zaključi s podpičjem. Ukaz return pomeni, naj
  funkcija konča z delom in v lupinsko spremenljivko ?
  zapiše vrednost 0.


Skalarne spremenljivke

  Lokacije v prevedenem programu rezerviramo in poimenujemo z
  ukazi:

    char  c;
    int   i, j;
    float  x, y, z;

  S char deklariramo spremenljivko v dolžini 1 zlog, v katero
  bomo spravljali cela števila -127..127. Int deklarira 4
  zloge za cela čtevila -32767..32767, float pa 8 zlogov za
  realna števila na intervalu +-1e-37..1e37 (z natančnostjo
  na 6 cifer). Na nekaterih računalnikih so rezervirane
  dolžine daljše.

  Ime spremenljivke lahko vsebuje črke in številke. Na prvem
  mestu mora biti črka. Ime ne sme presegati 31 znakov.
  Prevajalnik razlikuje male in velike črke. Vse
  spremenljivke, ki jih bomo v programu uporabljali, morajo
  biti predhodno deklarirane.

  Vsebina deklarirane spremenljivke je sprva neznana. V
  programu vanje shranjujemo vrednosti:

    c = 100;
    i = 1000;
    x = 3.14;
    y = 5.6e-5;

  Spremenljivke polnimo tudi iz drugih že napolnjenih
  spremenljivk ali njihovih matematičnih izrazov;
  precedenčna pravila so ista, kot v matematiki: najprej
  množenje in deljenje, nato seštevanje in odštevanje.
  Drugače uporabimo oklepaje.

    j = i;
    z = (1+x)*(1-x)/y;

  Aritmetični operatorji:

    +  seštevanje
    -  odštevanje
    *  množenje
    /  deljenje
      dve celi števili dasta celoštevilčni kvocient
    %  modulus
      dve celi števili dasta celoštevilčni modulus

  Vrednost izraza mora biti regularna: deljenje z 0 ni
  dovoljeno; vrednost spremenljivke ali izraza mora biti
  znotraj veljavnega območja; desna stran mora biti enakega
  tipa kot leva, oziroma njegov podtip (float <- int <- char).
  Matematične funkcije (glej nadaljevanje) vračajo tip
  double, ki je nadtip tipa float z več številkami v mantisi
  in eksponentu. Double se pri zapisu v float ustrezno
  reducira.

  Logični izrazi imajo vrednost 1 (true) ali 0 (false);

    i = (x < y);    

  Relacijski in logični operatorji:

    <    manjši
    <=   manjši ali enak
    >    večji
    >=   večji ali enak
    ==   enak
    !=   neenak
    &&   logični AND
    ||   logični OR

  Relacijski operatorji so nižje prioritete kot aritmetični.
  Logična operatorja sta nižje prioritete kot relacijski.


Skalarna polja in tekstovni nizi

  Enodimenzionalno polje N skalarjev, recimo float,
  rezerviramo in poimenujemo z ukazom:

    float  a[N];

  Posamezni elementi so numerirani od 0 do N-1. Prvi element
  je dosegljiv kot a[0] in zadnji kot a[N-1]. Posamezne
  elemente uporabljamo prav tako kot navadne skalarne
  spremenljivke. Posebno skalarno polje je enodimenzionalni
  niz tipa char, tekstovni niz:

    char s[N];

  Elemente polnimo na poseben način:

    s[1] = 'A';

  Prevajalnik pretvori črko A po kodu ASCII v 65. Nek element
  mora biti enak '\0' in s tem označuje konec teksta v nizu.

  Dvodimenzionalno polje z M x N elementov:

    float  a[M][N];

  Numeriranje, dostopnost in uporaba posameznih elementov je
  analogna.
 

Strukturirane spremenljivke

  Standardni skalarni tipi spremenljivk so char, int in float.
  Iz njih lahko sestavim poljuben nov strukturiran tip, na
  primer tip complex:

    typedef struct {
      float  re;
      float  im;
    } complex;

  Spremenljivko tipa complex deklariram potem kot

    complex z;

  Posamičen element spremenljivke z je dostopen, na primer,
  kot z.re. Elemente uporabljamo kot navadne skalarne
  spremenljivke. Strukturno spremenljivko lahko v celoti
  kopiramo v drugo.

  Poleg skalarnih sestavnih delov lahko struktura vsebuje tudi
  polje ali drugo strukturo. Tvorimo lahko tudi polje
  struktur.


Logični testi in krmilni stavki

  Ukazi v funkciji se izvajajo zaporedno. Tok lahko uravnavamo
  s krmilnimi stavki.

    /* N-kratno ponavljanje */
    for (i=1; i<=N; i=i+1) {
      ...
    }

  Enkrat samkrat, na začetku, se izvede prvi del i=1. Potem
  se testira i<=N. Če je true, se izvede telo, sicer
  preskoči. Na koncu izvedbe telesa se izvede tretji del
  i=i+1 in ponovi test drugega dela.

    /* Pogojno izvajanje */
    if (BOOL) {
      ...
    }

  Testira se logični izraz BOOL, recimo x < 10. Če je true,
  se izvede telo, sicer preskoči.

    /* Pogojna razvejitev v dve veji */
    if (BOOL) {
      ...
    }
    else {
      ...
    }

  Testira se BOOL. Če je true, se izvede prvo telo, sicer drugo.

    /* Pogojna razvejitev v več vej */
    if (BOOL1) {
      ...
    }
    else if (BOOL2) {
      ...
    }
    else {
      ...
    }

  Testira se BOOL1. Če je true, se izvede prvo telo, sicer se
  testira BOOL2 in ustrezno ravna naprej.

    /* Pogojno ponavljanje */
    while (BOOL) {
      ...
    }

  Testira se BOOL. Če je true, se izvede
  telo in ponovno testira izraz BOOL. Če je false, se telo
  preskoči in nadaljuje s prvim naslednjim ukazom.

    /* Neskončno ponavljanje s prekinitvijo */
    for (;;) {
      ...
      if (BOOL) break;
      ...
    }


Zunanje funkcije

  Program lahko uporablja že prevedeno kodo, zapisano v
  knjižnici libc ali kaki drugi. To so zunanje funkcije.

    /* Program with external functions */
    double sin(double);
    double modf(double, double*);
    int strcpy(char*, char*);
    int main(void)
    {
      float  x, y, z;
      char  s[10];
      x = 3.14;
      y = sin(x);    /* Return sine of x */
      z = modf(y,&x);  /* Return fractional part of y,
                 store integer part in x */
      strcpy(s,"HELLO"); /* Copy HELLO to s */
    }

  Funkcija prejema od glavnega programa podatke preko svojih
  argumentov, zapisanih med ( in ). Glavni program funkciji
  posreduje kopijo vsebine skalarne spremenljivke (x) ali njen
  dejanski naslov (&x). Funkcija potem s tem računa. Glavnemu
  programu vrne svojo vrednost, hkrati pa lahko spremeni tudi
  vsebino naslovljene spremenljivke. Funkcije vračajo le
  skalarne vrednosti. Glavni program jih lahko shrani ali
  ignorira. Skalarne spremenljivke lahko posredujemo funkciji
  kot kopije ali kot naslove, druge spremenljivke pa zgolj kot
  naslove prvega elementa. Pri tem velja sintaktična
  olajšava dvomljive sorte, da namreč naslov vektorske
  spremenljivke &s[0] posredujemo kot s, ne kot &s.

  Glave vseh klicanih funkcij - funkcijski prototipi - morajo
  biti zapisane na začetku programa. Tako prevajalnik pri
  vsakem klicu funkcije lahko preveri, če je klic pravilen.  


Izbrane zunanje funkcije

  Funkcije za delo s sistemom:

    system("ls")  izvede lupinski ukaz ls

  Funkcije za delo z nizi. Argumenta s in t sta niza:

    strcat(s,t)   doda t na konec s
    strcmp(s,t)   vrne 0, če enaka
    strcpy(s,t)   kopira t v s
    strlen(s)    vrne dolžino s

  Matematične funkcije. Vsi argumenti so double, vse funkcije
  vračajo double:

    sin(x)   sinus
    cos(x)   kosinus
    tan(x)   tangens
    asin(x)   arcus sinus
    acos(x)   arcus kosinus
    atan(x)   arcus tangens
    exp(x)   eksponentna funkcija
    log(x)   logaritem
    log10(x)  desetiški logaritem
    pow(x,y)  x^y
    sqrt(x)   kvadratni koren
    fabs(x)   absolutna vrednost


Lastne funkcije

  Večji program je iz očitnih razlogov sestavljen iz
  funkcije main in iz zaporedja drugih funkcij, ki jih main
  uporablja (kliče) neposredno ali posredno (iz drugih
  funkcij). Vrstni red ni predpisan. Smiselno je postaviti
  main na prvo mesto. Izvajati se začne main.

    /* Program with internal functions*/
    float funct1(float, float);
    int funct2(float*, float);
    int funct3(float*, int);
    int funct4(float**, int, int);
    int main(void)
    {            
      int n;
      float a, b, c;
      float A[10], B[10][10];
      n = 10; a = 1.0; b = 1.0;
      A[1] = 1.0; B[1][1] = 1.0;     
      c = funct1(a,b);  /* c becomes 2.0 */
      funct2(&a,b);    /* a becomes 2.0 */
      funct3(A,n);    /* A[1] becomes 2.0 */
      funct4(B,n,n);   /* B[1][1] becomes 2.0 */
      return 0;
    } 
    float funct1(float x, float y)
    {    
      float z;
      z = x+y;
      return z;
    }
    int funct2(float* x, float y)
    {
      *x = *x+y;
      return 0;
    }
    int funct3(float* X, int N)
    {
      X[1] = X[1]+1.0;
      return 0;
    }
    int funct4(float** X, int M, int N)
    {
      X[1][1] = X[1][1]+1.0;
      return 0;
    }

  Glave vseh klicanih funkcij - funkcijski prototipi - morajo
  biti zapisane na začetku programa.

  Deklaracije spremenljivk znotraj funkcije so poznane le
  znotraj funkcije, so lokalne.

  Glavni program ob klicu pošlje funkciji funct1 kopijo
  vsebine svoje spremenljivke a, ki se zapiše v funkcijino
  spremenljivko x. Originalna spremenljivka a funkciji ni
  dostopna. Če funkcija spremeni vsebino x, se vsebina a ne
  spremeni.

  Glavni program funkciji funct2 pošlje naslov svoje
  spremenljivke a, in sicer kot &a. Ta naslov je neko
  kardinalno število. Funkcija ga shrani v svojo kazalčno
  spremenljivko x. Originalna spremenljivka a je sedaj
  dostopna funkciji, in sicer kot *x (Wirth bi jo naredil
  dostopno kar kot x). Če funkcija spremeni vsebino *x, s tem
  spremeni vsebino a.
 
  Funkciji funct3 posredujemo enodimenzionalno skalarno polje
  lahko le kot naslov prvega elementa &A[0]. Okrajšamo ga
  lahko v A (Wirth bi ga okrajšal v &A). Originalni element
  A[i] je dosegljiv kot X[i].

  Funkciji funct4 posredujemo dvodimenzionalno skalarno polje
  lahko le kot naslov prvega elementa &B[0][0]. Okrajšamo ga
  lahko v B. Originalni element B[j][i] je dosegljiv kot
  X[j][i].

  Funkcija programu main vrača vrednost preko svojega stavka
  return. Vrnjene vrednosti lahko ignoriramo. Funkcija je
  lahko brez stavka return; tedaj jo deklariramo kot tipa void.


Dinamična rezervacija pomnilnika

  Ni treba, da že prevajalniku povemo, koliko pomnilnika naj
  rezervira za spremenljivke. To lahko naredimo šele v času
  izvajanja programa; prostor rezerviramo, uporabimo in
  sprostimo.

    float*  p;                  
    p = (float*)malloc(sizeof(float));
    if (p == NULL) {
      printf("Error: Out of memory\n");
      exit(1);
    }
    *p = 1.0;
    free(p);

  Spremenljivka p je kazalec na spremenljivko tipa float, ki
  jo želimo ustvariti. Uporabimo lahko poljuben skalarni tip
  ali strukturo. Funkcija malloc rezervira del pomnilnika s
  pravšnjo dolžino. Naslov novoustvarjene spremenljivke vrne
  v p. Če pomnilnika ni možno rezervirati, ker ga morda ni
  na voljo, je vrnjeni naslov NULL (0) in program se prekine.
  Na novo ustvarjena sprmenljivka je dostopna kot *p. Na koncu
  rezervirani pomnilnik sprostimo s funkcijo free.
  
  Rezerviramo lahko vektor n elementov tipa float ali kakega
  drugega skalarnega tipa ali strukture:

    float*  p;
    n = 10;
    p = (float*)calloc(n,sizeof(float));
    if (p == NULL) {
      printf("Error: Out of memory\n");
      exit(1);
    }
    p[1] = 1.0;
    free(p);


Standardni vhod in izhod

  Posamezen znak pošljemo v zaslonov medpomnilnik (buffer)
  kot putchar(c). Tam se znaki nabirajo. Na zaslon se
  izpišejo, ko v medpomnilnik pošljemo znak '\n'.

  Posamezen znak čitamo iz medpomnilnika tipkovnice kot c =
  getchar(). Znaki v medpomnilniku postanejo dostopni, ko
  odtipkamo ENTER.

  Niz znakov pošljemo na zaslon kot puts(s). Funkcija
  avtomatsko doda '\n'.

  Niz znakov čitamo s tipkovnice kot gets(s). Prebrani '\n'
  se nadomesti z '\0'.

  Nize in števila kot nize izpisujemo na zaslon s funkcijo

    printf("%s %d %f %e\n",c,s,i,x,y);

  Funkcija izpiše niz s, celo število i in realno število
  x, vse v standardnem formatu. Med sabo jih loči s
  presledki. Na koncu doda '\n'. Formate lahko določimo tudi
  bolj natančno:

    %5s   Minimalna širina polja 5 znakov
    %7d   Minimalna širina polja 7 znakov
    %8.2f  Min širina 8, od tega 2 decimalki
    %8.2e  Min širina 8, od tega 2 decimalki mantise

  Vsi izpisi so desno poravnani v svojih poljih. Negativne
  formatirne številke, recimo %-8.2f, pomenijo levo
  poravnavo. 

  Nize in števila kot nize čitamo s tipkovnice s funkcijo

    scanf("%s %d %f %e",s,&i,&x,&y);

  Funkcija čita, dokler zahteva format. Eno vhodno polje je
  zaporedje ne-belih znakov (beli znaki so SPACE, TAB, LF, CR,
  FF). To pomeni, da funkcija lahko čita vhod tudi v
  naslednji vrstici. 

  Namesto formatnega izpisa na zaslon lahko formatiramo v niz
  s in potem niz zapišemo na zaslon:

    sprintf(s,FORMAT,VARLIST);
    puts(s);

  Namesto formatnega čitanja iz tipkovnice lahko čitamo v
  niz s in potem tega razčlenjujemo:

    gets(s);
    sscanf(s,FORMAT,VARLIST);


Datotečni vhod in izhod

    FILE*  f;
    FILE*  g;
    f = fopen("input.txt","r");
    g = fopen("output.txt","w");
    ...
    fclose(f);
    fclose(g);

  Spremenljivka f je kazalec na vhodno datoteko, g na izhodno.
  Prva datoteka je odprta kot tekstovna (znaki 0..127) za
  branje, "r". Druga je tekstovna za pisanje, "w". Branje in
  pisanje binarne datoteke (znaki -127..127) je možno z "rb"
  in "wb". Na koncu datoteki zapremo s fclose.

  Branje in pisanje datotek po znakih:

    char  c;
    for (;;) {
      c = fgetc(f);
      if (c==EOF) break;
      fputc(c,g);
    }

  Čitamo zlog za zlogom s funkcijo fgetc. Vsak zlog sproti
  zapišemo na izhodno datoteko s putc. Končamo, ko v vhodnem
  toku znakov naletimo na znak EOF (tipično -1).

  Branje in pisanje tekstovnih datotek po nizih:

    char s[80];
    for (;;) {    
      fgets(s,sizeof(s),f);
      if (s==NULL) break;
      fputs(s,g);
    }

  Funkcija fgets prečita niz znakov do vključno prvega LF
  ali največ 79 znakov ter zapiše v s (brez LF). Funkcija
  fputs prepiše s na izhod in doda LF.

  Formatirano branje in pisanje tekstovnih datotek:

    int i;
    float x;
    for (;;) {
      i = fscanf(f,"%e\n",&x);
      if (i==EOF) break;
      fprintf(g,"%e\n",x);
    }

  Branje in pisanje niza poljubnih elementov:

    int i;
    complex z[N];
    i = fread(z,sizeof(z),N,f);
    i = fwrite(z,sizeof(z),N,g);

  Funkcija prečita/zapiše N elementov tipa complex in vrne
  število prebranih/zapisanih elementov.


Programski argumenti in stikala

  Pri klicu programa mu lahko damo parametre, recimo imena
  datotek, ki jih naj obdeluje.

    int main(int argc, char** argv)
    {
    ...
    } 

  Število argumentov je v argc. Argumenti so nizi. Prvi niz,
  argv[0], vsebuje ime programa, ostali njegove
  ukaznovrstične parametre.


Optimizacija

  Pišemo z berljivostjo kot prvim ciljem. Prireditvene stavke
  pišemo posebej in jih ne vključujemo v druge izraze.

  Šele če prevedeni program ni dovolj hiter ali je prevelik,
  začnemo optimizirati. Najprej optimiziramo najbolj
  kritično točko in vidimo, ali zadostuje.

  Iz zanke vzamemo vse operacije, ki se ne spreminjajo.

  Uporabljamo poceni operacije namesto dragih:

    ==================================
    Operacija      Relativna cena
    ----------------------------------
    printf, scanf         1000
    malloc, free          800
    trig function         500
    float operation        100
    integer * /           20
    function call          10
    integer + -           5
    pointer dereference       2
    && || !             1    
    ----------------------------------


Predprocesiranje programa

  Tekstovni predprocesor preoblikuje tekst, nakar ga posreduje
  prevajalniku. Ukazne vrstice, namenjene predprocesorju, se
  začno z znakom #.

  Vse nize MAX, ki jih najde v programu, nadomesti z nizom
  100:

    #define MAX 100
    float x[MAX];

  Na izbrano mesto vstavi funkcijske prototipe iz zunanje
  datoteke myfile.h v lokalnem ali kakem drugem imeniku:

    #include "myfile.h"
    #include "/home/local/include/myfile.h"

  Na izbrano mesto vstavi funkcijske prototipe iz zunanje
  datoteke stdio.h v standardnem sistemskem imeniku:

    #include <stdio.h>


Program v več datotekah

  Večje programe je zaradi preglednosti in hitrejšega
  prevajanja smiselno zapisati v več izvornih datotek. V prvo
  datoteko gre glavni program, v drugo prototipi njegovih
  lastnih funkcij. Podprogrami se zapišejo v eno ali več
  dodatnih datotek; v vsaki je po ena ali več funkcij.

  Glavni program uvaža (#include) datoteko s prototipi
  funkcij. Isto velja za vsako datoteko s funkcijami.
  V datoteki prototipov je vsak prototip označen kot
  zunanji, na primer

    extern float funct1(float, float);


Prevajanje in povezovanje

  Program v eni datoteki:

    bash> gcc -Wall -ansi -pedantic -lm -g -o EXEFILE SRCFILE

  Stikalo -Wall povzroči izpisovanje vseh opozoril pri
  prevajanju. Stikali -ansi in -pedantic preverjata, ali je
  program skladen s standardom ANSI ter opozorita na
  neskladja. Stikalo -l povzroči povezovanje s knjižnico
  libm.so. To je potrebno, če izvorni program vsebuje
  funkcije iz te knjižnice. Eksplicitno je treba navesti vse
  potrebne knjižnice razen osnovne, libc.so. Stikalo -g
  ukazuje, naj bodo v izvršnem programu vključeni dodatni
  ukazi, potrebni za iskanje in odpravljanje morebitnih napak
  (razhroščevaneje).

  Program v več datotekah prevajamo po delih in na koncu
  povežemo. Najprej prevedemo datoteko(e) s podprogrami:

    bash> gcc -c util.c

  Naredi se knjižnica util.o. Nato prevedemo datoteko z
  glavnim programom:

    bash> gcc -c main.c

  Naredi se main.o. Na koncu vse skupaj povežemo:

    bash> gcc -o main main.o util.o

  Naredi se izvršni program main. Če kasneje kaj spremenimo
  v eni izmed datotek, je potrebno prevesti zgolj to datoteko
  ter vse skupaj znova povezati.


Lastne knjižnice

  Včasih je smiselno narediti lastno knjižnico podprogramov.
  Naredimo jo iz dveh izvornih datotek; v eni so prototipi
  funkcij, v drugi pa funkcije same. Slednja mora tudi
  uvažati datoteko s prototipi.

  Knjižnico naredimo takole:

    bash> gcc -fPIC -Wall -ansi -pedantic -g -c libutil.c

    bash> gcc -g -shared -o libutil.so.M.N libutil.o

  Najprej iz izvorne datoteke naredimo predmetno. Stikalo
  -fPIC naredi kod, ki ga lahko sočasno uporablja več
  programov. Nato iz predmetne datoteke naredimo deljeno
  izvršno; to pove stikalo -shared. Ime se mora začeti z
  lib. Dobljeno knjižnico zapišemo v standardni imenik,
  recimo /usr/lib, ustvarimo standardni povezavi nanjo ter
  osvežimo seznam razpoložljivih knjižnic:

    bash> ln -s libutil.so.M.N libutil.so.M
    bash> ln -s libutil.so libutil.so.M
    bash> ldconfig

  Ko je knjižnica teko narejena in nameščena, jo
  uporabljamo kakar vsako drugo knjižnico.