Skozi grede > Ropotarnica

Ubijalska ukazna vrstica

Prijava, odjava, pomoč - Računalnik in enote - Omrežje in
periferija - Informacije in procesi - Datotečni ukazi -
Tekstovni ukazi

Unix pozna več sto ukazov, ki mu jih odtipkavamo v ukazno vrstico.
Seveda niso vsi enako pomembni. V nadaljevanju je zapisanih okrog
sto ukazov, ki jih je dobro vsaj okvirno poznati. Za uporabnika, ki
mu ni treba biti še sistemski administrator, so v glavnem potrebni
le "datotečni" in "tekstovni" ukazi.


Prijava, odjava, pomoč (5)
==========================

  (login)

    Prižgem osebni računalnik in počakam, da se na zaslonu
    prikaže zapis login:. Potem odtipkam svoje uporabniško
    ime in geslo. Pokaže se ukazna vrstica. Vanjo tipkam
    ukaze.

  logout

    Odjavi me.

  passwd

    Spremeni geslo.

  su

    Postavi me za uporabnika root.

  man COMMAND

    Izpiši informacijo o ukazu COMMAND.

    To je najvažnejši ukaz. Z njim podrobneje raziščemo vse
    ostale ukaze, ki so navedeni in okvirno opisani v
    nadaljevanju.

  shutdown

    Ustavi in izključi računalnik.

    Ustavi takoj: 
    # shutdown -h now


Računalnik in enote (24)
========================

  lilo

    Zapiši LILO na zagonsko enoto. Parametri zanj so v
    datoteki /etc/lilo.conf.

  ldconfig

    Naredi seznam razpoložljivih knjižnic in njihovih lokacij
    ter ga zapiši v datoteko /etc/ld.so.cache. Išči v
    standardnih imenikih /lib in /usr/lib ter v imenikih,
    zapisanih v datoteki /etc/ld.so.conf.

  depmod

    Zgradi seznam razpoložljivih modulov in njihovo
    hierarhično odvisnost. Zapiše v modules.dep.

  lsmod

    Izpiši priključene module.

  insmod

    Dodaj modul.

  rmmod

    Odstrani modul.

  modprobe

    Dodaj ali odstrani modul. Pričakuje ažurno datoteko
    modules.dep.

  fdisk

    Particioniraj in formatiraj magnetni disk.

  badblocks

    Poišči slabe bloke na disku in izpiši njihove lokacije.

  mkswap

    Naredi swap particijo. Naredi swap področje na
    (formatirani, a nemontirani) enoti
    /dev/hda1; enota ima 1024 blokov (to pokaže fdisk); pri
    delu preverjaj slabe bloke:
    mkswap -c /dev/hda1 1024

  swapon

    Aktiviraj swap particijo.

  swapoff

    Deaktiviraj swap particijo.

  mke2fs DEVICE NBLOCK

    Naredi datotečni sistem tipa ext2 na enoti DEVICE, ki ima
    dolžino NBLOCK blokov.

    Naredi datotečni sistem na (formatirani, a
    nemontirani) enoti /dev/hda1. Enota ima 1024 blokov
    (to pokaže fdisk). Pri delu preverjaj slabe bloke.
    # mke2fs -c /dev/hda1 1024

  tune2fs   

    Nastavi nekatere parametre v datotečnem sistemu ext2.

  e2fsck   

    Preveri datotečni sistem ext2.

  mklost+found  

    V montiranem datotečnem sistemu ext2 naredi imenik
    lost+found.

  mount

    Na magnetem disku je korensko datotečno drevo. Na
    katerokoli imenik tega drevesa DIR lahko cepimo drugo
    drevo, ki je zapisano kje drugje, recimo na optičnem
    disku DEV. Pravimo, da priključimo enoto.

    Priključi USB pomnilnik na imenik /mnt:
    # mount /dev/sda1 /mnt

    Priključi CD:
    # mount /dev/cdrom /mnt

  umount

    Odstrani enoto.

  useradd   

    Dodaj uporabnika.
    Dodaš ime, geslo, uporabniško številko,
    uporabnikovo grupno številko, domače področje in ime
    ukaznega procesorja (navadno bash, laho pa karkoli
    drugega).

  userdel   

    Briši uporabnika.

  usermod   

    Spremeni obstoječega uporabnika.

  groupadd  

    Dodaj skupino.

  groupdel  

    Briši skupino.

  groupmod  

    Spremeni obstoječo skupino.


Omrežje in periferija (16)
==========================

  ifconfig

    Konfiguriraj omrežni vmesnik.

  route

    Nastavi IP rutno tabelo.

  arp

    Nastavi ARP cache.

  netstat

    Izpiši informacije o omreženju.

  ping

    Pošiljaj oddaljenemu računalniku signale in meri čas
    odzivov.

  traceroute

    Pokaži pot omrežnih paketov do oddaljenega
    računalnika.

  telnet

    Priključi se na oddaljeni računalnik.

  ftp HOST

    Prenašaj datoteke do/od oddaljenega računalnika.
    Program je interaktiven. Razume naslednje glavne ukaze:

      quit      Konec
      binary     Prenašane datoteke bodo binarne
      ascii      Prenašane datoteke bodo tesktovne
      get FILE    Prinesi sem datoteko
      mget FILE1 ... Prinesi sem več datotek
      put FILE    Pošlji tja datoteko
      mput FILE1 ... Pošlji tja več datotek
      cd       Tam spremeni imenik
      ls       Tam izpiši imenik
      lcd       Tukaj spremeni imenik
      !CMD      Tukaj izvrši ukaz CMD

  ssh

    Priključi se na oddaljeni računalnik. Pri tem
    šifriraj povezavo.

  sftp

    Prenašaj datoteke do/od oddaljenega računalnika. Pri
    tem šifriraj povezavo.

  scp

    Kopiraj datoteke na/od oddaljenega računalnika. Pri tem
    šifriraj povezavo.

  lpr

    Pošlji datoteko v čakalno vrsto tiskalnika.

  lpq

    Pokaži čakalno vrsto tiskalnika.

  lprm

    Odstrani datoteke iz čakalne vrste tiskalnika.

  setterm

    Nastavi parametre teminala (konzole).

    Zapiši/dodaj vsebino zaslona v datoteko:
    setterm -dump -file OUTFILE
    setterm -append -file OUTFILE

    Zaslon se naj samodejno ugasne po 15' brezdelja:
    setterm -blank 15

  stty

    Pokaži/nastavi parametre terminalske linije.

      -a  Pokaži vse nastavitve


Informacije in procesi (24)
===========================

  uname -a

    Izpiši informacijo o računalniku.

  hostname

    Izpiši/nastavi računalnikovo ime.

  date

    Izpiši/nastavi datum in čas.

  who

    Pokaži, kateri uporabniki so priključeni.

  alias

    Pokaži/naredi vzdevke.

    alias ALIAS="text"

  export

    Naredi okoljsko spremenljivko.

  printenv

    Izpiši vsebino okoljskih spremenljivk.

  dmesg

    Izpiši obvestila pri zadnjem zagonu sistema.

  du

    Pokaži velikost datoteke ali imenika rekurzivno

  df

    Pokaži velikost datotečnih sistemov.

  free

    Pokaži zasedenost pomnilnika.

  top

    Pokaži aktivne procese, razvrščene po aktivnosti, ter
    vrstni red nenehno osvežuj.

  pstree

    Pokaži aktivne procese kot drevesno strukturo.

  ps

    Pokaži aktivne procese.

  kill PID

    Ubij proces PID. Pogledaš jih s ps.
  
  at

    Izvrši opravilo ob določenem času.

  atq

    Izpiši opravila, ki čakajo na izvršbo ob določenih
    časih.

  atrm

    Odstrani opravila, ki čakajo na izvršbo.

  batch

    Izvrši opravilo, ko bo sistem malo obremenjen.

  crontab

    Izvršuj opravilo ob regularnih časih.

  nice COMMAND

    Poženi program in mu daj določeno prioriteto.

  watch

    Periodično poganjaj program in izpisuj informacije o
    njegovem delu.

  time COMMAND

    Poženi ukaz COMMAND in na koncu izpiši, koliko
    časa je porabil.

  ldd PROGRAM

    Pokaži, s katerimi knjižnicami je povezan PROGRAM.


Datotečni ukazi (21)
====================

  pwd

    Pokaži tekoči imenik.

  cd DIR

    Postavi se na imenik DIR.

  ls [DIR]

    Izpiši imena datotek v imeniku. Privzet je tekoči
    imenik. Standardno se izpiše še tip datoteke 
    (- navadna datoteke, d imenik, l link),
    read-write-execute dovoljenja za uporabnika, grupo in
    svet, uporabnik, grupa, velikost, datum modifikacije in
    ime datoteke.

      -R   Izpiši tudi podimenike 
      -F   Dodaj oznake / * @ na konec imen imenikov,
          izvršnih datotek in simboličnih linkov
      -a   Izpiši vse datoteke, tudi "nevidne"
      -l   Dolgi format (vsa informacija)
      -X   Sortiraj po ekstenziji
      -S   Po velikosti
      -u   Po času dostopa (branja, izvršbe)
      -c   Po času spremembe glave
      -t   Po času spremembe telesa
      -r   Sortiraj v obrnejnem vrstnem redu

  tree [DIR]

    Izpiši imenik, podimenike in datoteke v obliki
    drevesne strukture

  find DIR COND1 [COND2 ...]

    Poglej v imenik in njegove podimenike ter izpiši imena
    vseh datotek, ki zadoščajo navedenim pogojem COND.
    Privzeta sta tekoči imenik in brezpogojnost. Pogoji se
    testirajo po vrsti; naslednji le, če prejšnji
    izpolnjen.

    Ostani znotraj datotečnega sistema, ne išči po nanj
    montiranih sistemih:

      -mount

    Datoteke, ki imajo ime FILENAME (brez ekspanzijskih
    metaznakov), uporabnika USERNAME, skupino GROUPNAME,
    velikost NBLOCKS in dovoljenje NNN:

      -name FILENAME
      -user USERNAME
      -group GROUPNAME
      -size NBLOCKS
      -perm NNN

    Datoteke tipa imenik (d), navadna datoteka (f),
    simbolni link (l):

      -type {d,f,l}

    Datoteke, ki so bile dostopane, spremenjene v zaglavju
    (skupina, lastnik, dovoljenja) ali spremenjene v telesu,
    in sicer pred/po dnevu, N nazajšnjem od danes:

      -atime {-,+}N
      -ctime {-,+}N
      -mtime {-,+}N

    Izpiši vse datoteke pod imenikom root, na lokalnem
    datotečnem sistemu, ki niso imeniki in ki so bile
    uporabljene (brane, spremenjene v atributih ali
    spremenjene v vsebini):
    $ find / -mount -not -type d -amin -5 -print 

  mkdir DIR

    Naredi imenik.

  rmdir DIR

    Briši imenik.

  touch FILE

    Naredi datoteko ali ji nastavi časovne značke.

      -a       Spremeni le čas dostopa
      -m       Sprmeni le čas spremembe
      -t CCYYMMDDhhmm 

  ln -s FILE LINK

    Naredi link na obstoječo datoteko

  cp FILE1 FILE2

  cp FILE1 FILE2 ... DIR

    Kopiraj datoteko FILE1 v FILE2 
    Kopiraj več datotek v imenik DIR (ohranijo imena)

      -i   Vprašaj, preden prebrišeš

  mv FILE1 FILE2

    Preimenuj datoteko FILE1 v FILE2

  rm FILE

    Briši datoteko.

  chown USER FILE

    Spremeni lastnika datoteke ali imenika

  chgrp GROUP FILE

    Spremeni grupo datoteke ali imenika

  chmod NNN FILE

    Spremeni atribute za branje, pisanje in izvršbo, rwx,
    in sicer za uporabnika, njegovo grupo in za preostali
    svet. Za imenik je pomen dovoljenj naslednji: izpis
    seznama datotek, vpis/brisanje kake datoteke, izvršitev
    kake datoteke. 

    Dovoljenja se najlažje opišejo s števili r = 4, w =
    2, x = 1; dovoljenje r-x zapišemo kot vsoto 4+1, torej
    kot 5.

  cksum FILE

    Izračunaj žig datoteke.

  cmp FILE1 FILE2

    Primerjaj dve poljubni datoteki.


  tar -f FILE DIR

    Prepiši imeniško drevo DIR z datotekami v arhivsko
    datoteko FILE. Ali iz arhiva FILE izvleci drevo in ga
    prilepi pod DIR.

      -N yyyy-mm-dd  Upoštevaj le datoteke, spremenjene
              po določenem datumu
      -c       Arhiviraj
      -x       Dearhiviraj
      -p       Ohrani atribute datotek
      -l       Ostani na lokalnem datotečnem sistemu
      -v       Javljaj, kaj delaš
      -z       Vsebino stisni/odstisni z ZIP

    Upoštevaj v imeniku /home vse datoteke, ki so bile
    modificirane kasneje od datuma; zapiši jih v
    backup.tar; ohrani atribute datotek; ostani na lokalnem
    datotečnem sistemu; bodi gostobeseden; ne prepisuj
    datotek iz podimenika trash:
    $ tar -N 2006-01-30 -cplvf /tmp/backup.tar 
      --exclude='/home/trash' /home

    Ekstrahiraj arhivsko datoteko v imeniško drevo in ga
    prilepi pod trenutni imenik:
    $ tar -xvf /tmp/backup.tar

  cis -e|d PASSWORD FILE CRIPTFILE

    Šifriraj/dešifriraj datoteko. Moj program.

  gzip FILE

    Stisni datoteko FILE v FILE.gz in pobriši FILE.

  gunzip FILE.gz

    Odstisni stisnjeno datoteko.


Tekstovni ukazi (18)
====================

  echo TEXT

    Zapiši TEXT na zaslon.

    Zapiši tekst preusmerjeno v FILE:
    echo TEXT > FILE

    Zapiši tekst na zaslon in hkrati odcepi v FILE:
    echo TEXT | tee FILE 

  more FILE

    Piši tekst iz FILE po en zaslon naenkrat. Pomikaj se po
    izpisu naprej [Space] ali nazaj [Shift][PageUp].


  cat FILE1 [FILE2 ...]

    Izpiši vsebino prve, nato naslednjih datotek na zaslon.

      -n   Oštevilči izhodne vrstice
      -v   Izpiši non-ascii znake (razen LF in TAB) 
          s kombinacijo ascii znakov

      Izpisuj po en zaslon naenkrat:
      cat FILE | more

      Nasploh lahko COMMAND FILE pišem kot: cat FILE | COMMAND

  head FILE

    Izpiši začetni del datoteke.

      -n N  Izpiši N vrstic
      -c N  Izpiši N znakov

  tail FILE

    Izpiši končni del datoteke.

      -n N  Izpiši N vrstic
      -c N  Izpiši N znakov
      -f   Sledi datoteki, ko raste: 
          kakor hitro se datoteka poveča,
          izpiše njen rep.
          Konča, ko pritisnemo ^C.

  wc FILE

    Izpiši število vrstic, besed, znakov.
  
      -l   Izpiši število vrstic
      -w   Izpiši število besed
      -c   Izpiši število znakov

    Koliko datotek je v tekočem imeniku:
    $ ls | wc -l

  grep REGEXP FILE

    Izpiši vrstice, ki vsebujejo vzorec REGEXP.
        
      -v   Izpisuj false, ne true vrstice
      -n   Izpisuj številko vrstice
      -N   Izpiši N vrstic pred in za vrstico
      -A N  Za
      -B N  Pred

    Poglej v vsako datoteko imenika, če je v njej iskani
    tekst:

    $ find DIR -print | xargs grep "TEXT"

  cut FILE

    Izpiši podniz iz vrstice za vrstico.
            
      -c N1, N2-N3  Izreži kolono N1 in kolone N2-N3
      -d:       Polja so ločena z znakom :
      -f N1, N2-N3  Izreži polja N1 in N2-N3

  tr STRING1 STRING2 < FILE

    Pretvori ali briši znake iz vrstice za vrstico.

    Briši vse CR znake:
    $ tr -d "\r" < INFILE

  sed -e ADRCMD [-e ADRCMD ...] < FILE

  sed -f CMDFILE < FILE

    Editiraj vrstico za vrstico.

    Izpisuje vrstice. Predtem editira tekst v vrstici, kot
    pove ukaz ADRCMD. Ukazi so nanizani v ukazni vrstici,
    vsak za svojim -e, oziroma zapisani v posebni datoteki
    CMDFILE, brez -e in vsak v svoji vrstici.

    ADR označuje, katere vrstice bodo modificirane:

      nič      Vsaka vrstica
      N        Vrstica N
      N1,N2      Vrstice med N1 in N2 vključno
      /REG/      Vrstica, ki vsebuje vzorec REG
      /REG1/,/REG2/  Vmesne vrstice med REG1 in REG2

    CMD pa, kako:

      d        Briši vrstico
      a/TEXT     Za vrstico dodaj novo vrstico TEXT
      i/TEXT     Pred vrstico dodaj vrstico TEXT
      c/TEXT     Zamenjaj vrstico s TEXT
      y/ABC/DEF/   Namesto A vstavi D itd.
      s/REG1/REG/g  Namesto REG1 vstavi REG
      s/REG1/REG &/g Namesto REG1 Vstavi REG REG1
      s/\(REG1\) \(REG2\)/\1 REG \2 /g 
              Namesto REG1REG2 vstavi REG1 REG REG2

    Spremeni CR LF na koncu vrstice v LF:
    s/.$//

    Spremeni LF na koncu vrstice v CR LF:
    s/$/\r/

    Na začetku vsake vrstice zapiši >:
    s/.*/> &/g   

    Oznako $nekaj$ spremeni v <math>nekaj</math>:
    s/\(\$\) \([^\$]*\) \(\$\)/<math> \2 </math>/g

  sort FILE

    Sortiraj vrstice.

      -d     Slovarski sort
      -n     Numerični sort
      -r     Obratni vrstni red
      -k N1,N2  Sortiraj po znakih med N1 in N2

  uniq FILE

    Odstrani vse duplikatne zaporedne vrstice.

      -d   Izpiši samo vrstice, ki imajo duplikate
      -u   Samo one, ki so unikatne

  comm FILE1 FILE2

    Primerjaj dve sortirani datoteki vrstico za vrstico.

  diff FILE1 FILE2

    Poišči razlike med dvema datotekama.

  csplit FILE PATTERN

    Razcepi datoteko na več datotek.

      -f XX  Izhodne datoteke naj imajo imena XXNN

    Razcepi na kose do vrstice 19, do 45 in preko vrstic:
    csplit FILE 20 46

    Razcepi na kose do vrstic "poglavje":
    csplit FILE /poglavje/ {*}   

  fmt INFILE

    Formatiraj vrstice na določeno dolžino. Daljše zlomi,
    krajše združi.

      -w N  Dolžina vrstice
      -s   Zgolj lomi, ne združevati vrstic
   
  pr FILE

    Formatiraj v obliko za tisk.

      -t   Ne dodajaj glav, nog
      -h TXT Namesto imena datoteke v glavi uporabi TXT
      -f   Ločuj strani se FF, ne z zaporedjem LF
      -l N  Dolžina strani
      -w N  Širina strani
      -o N  Levi offset (širina strani se poveča)