Skozi grede > Ropotarnica

Merske konstante

Osnovne konstante – Atomske konstante – Statistične konstante – Astronomske konstante – Agregatne lastnosti snovi – Mehanične lastnosti snovi – Toplotne lastnosti snovi – Električne in optične lastnosti snovi – Kemične lastnosti prvin – Lastnosti podatomskih delcev – Energije delcev

Osnovne konstante

Naziv Oznaka Vrednost
Krožna konstanta π 3,14
Svetlobna hitrost c 3,00 · 108 m/s
Gravitacijska konstanta κ 6,67 · 10−11 Nm2/kg2
Električna konstanta ε0 8,85 · 10−12 As/Vm
κe = 1/4πε0 9,00 · 109 Vm/As
Magnetna konstanta μ0 = 1/ε0c2 1,26 · 10−6 Vs/Am
κm = μ0/4π 1,00 · 10−7 Am/Vs
Kvantna konstanta h 6,63 · 10−34 Js
ħ = h/2π 1,05 · 10−34 Js

Atomske konstante

Naziv Oznaka Vrednost
Masa elektrona me 9,11 · 10−31 kg
Masa protona mp 1,67 · 10−27 kg
Masa nevtrona mn 1,67 · 10−27 kg
Osnovni naboj e0 1,60 · 10−19 C
Osnovni magnetni pretok Φ0 = h/2e0 2,07 · 10−15 Js/C
Magnetni moment elektrona μe 9,28 · 10−24 Am2
Magnetni moment protona μp 1,41 · 10−26 Am2
Magnetni moment nevtrona μn 0,966 · 10−26 Am2
Sklopitvena konstanta α = e02/2ε0hc 7,30 · 10−3
Radij vodika rB = (1/α)(ħ/mec) 5,29 · 10−11 m
Spektralna konstanta vodika R = α2mec/2h 1,10 · 107/m
Vezavna energija vodika E = Rhc 2,18 · 10−18 J
Atomski magneton μB = e0ħ/2me 9,27 · 10−24 Am2
Jedrski magneton μN = e0ħ/2mp 5,05 · 10−27 Am2

Statistične konstante

Naziv Oznaka Vrednost
Kilomol NA 6,02 · 1026
Plinska konstanta R* 8,31 · 103 J/K
Termična konstanta k = R*/NA 1,38 · 10−23 J/K
Elektrolizna konstanta F = NAe0 9,65 · 107 C/kg
Sevalna konstanta σ = π2k4/60ħ3c2 5,67 · 10−8 W/m2K4
Sevalna vršna konstanta b = hc/4.97k 2,90 · 10−3 Km
Prva spektralna konstanta c1 = ħ/c2 3,74 · 10−16 Wm2
Druga spektralna konstanta c2 = hc/k 1,44 · 10−2 Km

Astronomske konstante

Naziv Oznaka Vrednost
Radij Zemlje rE 6,37 · 106 m
Vrtilni čas Zemlje tE 86,4 · 103 s
Masa Zemlje mE 5,97 · 1024 kg
Zemeljski težni pospešek gE 9,81 m/s2
Radij Sonca rS 6,96 · 108 m
Masa Sonca mS 1,99 · 1030 kg
Izsev Sonca PS 3,86 · 1026 W
Razdalja Sonce-Zemlja rSE 1,50 · 1011 m
Obhodni čas Zemlje TE 3,16 · 107 s
Širitveni parameter vesolja H 3 · 1018/s

Agregatne lastnosti snovi

Standardna temperatura 20 °C in tlak 1 bar, če ni drugače rečeno.

Snov Stanje Gostota Tališče,
vrelišče
[kg/m3] [°C]
vodik plin 0,08
zrak plin 1,20
para (100°C) plin 0,75
voda (4°C) tek 1000 100
led (0°C) trd 910 0
apnenec trd 2700 2850
steklo trd 2500 1500
aluminij trd 2700 660
železo trd 7900 1540
baker trd 8900 1085

Mehanične lastnosti snovi

Standardna temperatura 20 °C in tlak 1 bar, če ni drugače rečeno.

Snov Prožnostni Strižni Viskoznost Površinska
modul modul napetost
[103N/mm2] [103N/mm2] [10−3Ns/m2] [10−3N/m]
vodik 0,009
zrak 0,018
para (100°C) 0,012
voda (4°C) 1,8 75
led (0°C) 9 4
apnenec 40 24
steklo 70 29
aluminij 70 26
železo 210 82
baker 130 48

Toplotne lastnosti snovi

Standardna temperatura 20 °C in tlak 1 bar, če ni drugače rečeno. Linearna razteznost za trdnine in prostorninska za tekočine in pline. Specifična toplota pri stalnem tlaku. Talilna toplota za trdnine in izparilna toplota za tekočine.

Snov Linearna, Segrevna Talilna, Toplotna
prostorninska toplota izparilna prevodnost
razteznost toplota
[10−6 1/K] [J/kgK] [103 J/kg] [W/Km]
vodik 3410 14000 0,175
zrak 3410 1000 0,026
para (100°C) 2680 1850 0,022
voda (4°C) 0 4210 2260 0,6
led (0°C) 70 2000 330 0,2
apnenec 10 770 1,3
steklo 9 800 1,0
aluminij 24 920 390 230
železo 12 450 280 74
baker 17 390 205 390

Električne in optične lastnosti snovi

Standardna temperatura 20 °C in tlak 1 bar, če ni drugače rečeno. Lomni količnik za vidno svetlobo.

Snov Dielektričnost Permeabilnost Električna Lomni
upornost količnik
[Ω mm2/m]
vodik 1 1 1
zrak 1 1 1
para (100°C) 1 1 1
voda (4°C) 88 1 1,33
led (0°C) 94 1 1,31
apnenec 4–8 1
steklo 4 1 1,51
aluminij 1 0,027
železo 5000 0,097
baker 1 0,017

Kemične lastnosti prvin

Prvina Oznaka Vrstno Relativna Valenca
število masa
Vodik H 1 1,0 +1
Helij He 2 4,0 0
Ogljik C 6 12,0 −4
Dušik N 7 14,0 −3
Kisik O 8 16,0 −2
Natrij Na 11 23,0 +1
Aluminij Al 13 27,0 +3
Silicij Si 14 28,1 −4
Žveplo S 16 32,1 −2
Klor Cl 17 35,5 −1
Kalij K 19 39,1 −2
Kalcij Ca 20 40,1 −2
Železo Fe 26 55,9 +2
Baker Cu 29 63,5 +1
Cink Zn 30 65,4 +2
Srebro Ag 47 107,9 +1
Zlato Au 79 197,0 +1
Živo srebro Hg 80 200,6 +2
Svinec Pb 82 207,2 −4
Uran U 92 238,0 +2

Lastnosti podatomskih delcev

Delec Oznaka Masa Naboj Spin Razpolovni
[me] [e0] čas [s]
foton γ 0 0 1
nevtrino ν ∼0 0 1/2
elektron e 1 −1 1/2
proton p 1836 +1 1/2
nevtron n 1838 0 1/2 887

Energije delcev

Delec Energija
[eV]
molekula v zraku 0,025
vidni foton 1,5–3,5
disociacija vodika 4,4
ionizacija vodika 13,6
elektron iz katodne cevi 10k
foton iz rentgenske cevi 100k
radioaktivni delec gama 0–3M
radioaktivni delec beta 0–3M
radioaktivni delec alfa 1–10M
vezava nukleona v jedru 1–9M