Skozi grede > Ropotarnica

Slovar izrazov

Matematika – Mehanika – Mehanika snovi – Termodinamika – Elektrodinamika – Optika – Atomika – Astronomija

Matematika

gnomonski izrek Talesov izrek
hipotenuzni izrek Pitagorov izrek
krožna konstanta Ludolfovo število
kartezične koordinate Kartezijeve koordinate
razvoj v potenčno vrsto Taylorjeva vrsta
razvoj v harmonično vrsto Fourierjeva vrsta
harmonični integral Fourierjev integral
harmonična analiza Fourierjeva analiza
harmonični energijski izrek Parcevalov izrek
harmonični polinomi Hermitovi polinomi
divergenčni izrek Gaussov izrek
rotorski izrek Stokesov izrek
delta polja Laplacian polja
potencialna enačba Poissonova enačba
homogena potencialna enačba Laplaceova enačba
normalna krivulja Gaussova krivulja

Mehanika

zakoni padanja Galilejevi zakoni
prvi orbitalni zakon prvi Keplerjev zakon
drugi orbitalni zakon drugi Keplerjev zakon
(tretji) orbitalni zakon (tretji) Keplerjev zakon
zakon vztrajnosti prvi Newtonov zakon
gibalni zakon (drugi) Newtonov zakon
zakon vzajemnega učinka tretji Newtonov zakon
odklonska sila Coriolisova sila
izrek o vrtilnih oseh Steinerjev izrek
enačbe za gibanje togega telesa Eulerjeve enačbe za togo telo
akcijska energija Lagrangian
posplošene enačbe gibanja Lagrangeove enačbe
polna energija Hamiltonian
kanonične enačbe gibanja Hamiltonove enačbe
princip najmanjše akcije Hamiltonov princip
križni interferometer Michelsonov interferometer
merjenje etrskega vetra Michelson-Morleyev poskus
relativistična transformacija Lorenzova transformacija

Mehanika snovi

prožnostni zakon Hookov zakon
prožnostni modul Youngov modul
enačbe za deformacijo elastične snovi Cauchy-Navierjeve enačbe
vzgonski zakon Arhimedov zakon
enačba tokovnice Bernoulijeva enačba
ožinski tokomer Venturijeva cev
zastojni tokomer Pitotova cev
linearni zakon upora Stokesov zakon
turbulentni količnik Reynoldsovo število
zakon o laminarnem pretoku Poiseuillov zakon
enačbe za gibanje idealne tekočine Eulerjeve enačbe za tekočino
enačbe za gibanje viskozne tekočine Navier-Stokesove enačbe
meridialni valovi Rossbyjevi valovi
frekvenčni premik valovanja Dopplerjev pojav

Termodinamika

plinski izotermni zakon Boylov zakon
plinski izohorni zakon Amontonsov zakon
plinski izobarni zakon Gay-Lussacov zakon
zakon o delnih pritiskih Daltonov zakon
termično gibanje Brownovo gibanje
termična konstanta Boltzmanova konstanta
difuzijski zakon Fickov zakon
hitrostna porazdelitev Maxwellova porazdelitev
kanonična porazdelitev Boltzmannova porazdelitev
fermionska porazdelitev Fermi-Diracova porazdelitev
bozonska porazdelitev Bose-Einsteinova porazdelitev
fermionska energija Fermijeva energija
fermionska hitrost Fermijeva hitrost
plinski gorilnik Bunsenov gorilnik
vakuumsko izolirana posoda Dewarjeva posoda
prosto razpenjanje plina Joule-Kelvinov pojav
idealni toplotni stroj Carnotov stroj
enačba za nasičeni parni tlak Clausius-Clapeyronova enačba

Elektrodinamika

galvanski člen Voltov člen
električni upor Ohmov upor
zakon upornosti Ohmov zakon
uporovni most Wheatstoneov most
pravilo o zančni napetosti prvi Kirchoffov zakon
pravilo o vozliščnih tokovih drugi Kirchoffov zakon
elektrolizni zakon Faradayev zakon elektrolize
elektrolizna konstanta Faradayeva konstanta
elektrostatični zakon Coulombov zakon
električna konstanta influenčna konstanta
električna sila Coulombova sila
magnetostatični zakon Biot-Savartov zakon
magnetna konstanta indukcijska konstanta
magnetna sila Amperova sila
indukcijski zakon Faradayev zakon indukcije
pravilo o smeri induciranega toka Lenzovo pravilo
elektromagnetna sila Lorentzova sila
zakon o električnem pretoku Gaussov zakon
zakon o električni cirkulaciji Amperov zakon
enačbe elektromagnetnega polja Maxwellove enačbe
visokonapetostni transformator Teslov transformator
termoelektrični pojav Seebeckov pojav
termoelektrični koeficient Seebeckov koeficient
magnetoelektrični pojav Hallov pojav
magnetoelektrični koeficient Hallov koeficient
prečna napetost Hallova napetost
magnetna sonda Hallova sonda
molekularni opis dielektričnosti Clausius-Mosottijeva enačba
gostota elektromagnetnega toka Poyntingov vektor
magnetizacija in temperatura Curiejev zakon
magnetizacijska konstanta Curiejeva konstanta
magnetizacijska temperatura Curiejeva temperatura
toplotne kapacitete kristalov Dulong-Petitov zakon

Optika

prelet svetlobe skozi zobato kolo Fizeaujev poskus
lomni zakon Snellov zakon
princip najkrajšega časa Fermatovo načelo
uklon na dveh režah Youngov poskus
princip elementarnih valov Huygensovo načelo
polarizacija pri odboju Brewstrov zakon
polarizacijski zakon Malusov zakon
polarizacijska prizma Nicolova prizma
sevalni zakon Stefanov zakon
sevalna konstanta Stefanova konstanta
zakon o sevalnem vrhu Wienov zakon
sevalna vršna konstanta Wienova konstanta
zakon o sevalnem spektru Planckov zakon
kvantna konstanta Planckova konstanta
izotropija svetlosti Lambertov zakon
uklonska mrežica Rowlandova mrežica
spektralne absorpcijske črte Fraunhoferjeve absorp. črte
razcep črt v magnetnem polju Zeemanov pojav
razcep črt v električnem polju Starkov pojav
črtni spekter vodika Rydbergova formula
vodikova spektralna konstanta Rydbergova konstanta
rentgenske črte atomov Moseleyev zakon
elektrooptični pojav Kerrov pojav

Atomika

kilomol Avogadrovo število
kilomolski zakon Avogadrov zakon
meritev naboja na kapljicah Millikanov poskus
rentgenski uklon na kristalu Braggova enačba
sipanje fotonov na elektronu Comptonov pojav
lastna valovna dolžina Comptonova valovna dolžina
sipanje delcev alfa na jedrih Rutherfordovo sipanje
razcep curka atomov v mag. polju Stern-Gerlachov poskus
pilotska valovna dolžina de Brogliejeva valovna dolžina
načelo nedoločenosti Heisenbergovo načelo
izključitveno načelo Paulijeva prepoved
elektronsko vzbujanje atomov Franck-Hertzov poskus
planetarni model atoma Bohrov model atoma
standardni atomski radij Bohrov radij
elektronski magneton Bohrov magneton
ionizacijski števec Geiger-Müllerjev števec
meglična komora Wilsonova komora
kvantna gibalna enačba Schrödingerjeva enačba
(časovno odvisna)
kvantna amplitudna enačba Schrödingerjeva enačba
(časovno neodvisna)
kvantni prostor Hilbertov prostor

Astronomija

zvezdni diagram Hertzsprung-Russelov diagram
sesedna masa plinskega oblaka Jeansova masa
sesedna masa bele pritlikavke Chandrasekharjeva masa
radij črne luknje Schwarzschildov radij
zakon o širjenju vesolja Hubblov zakon
vesoljski širitveni parameter Hubblov parameter
kozmološka enačba Fridmanova enačba