Skozi grede > Ropotarnica

Programski jezik Python

Python in Unix - Zgradba programa - Imena in objekti - Števila -
Znakovni nizi - Seznami - Slovarji - Logični izrazi in krmilni
stavki - Standardni izhod in vhod - Znakovne datoteke - Funkcije in
procedure - Podatkovni in funkcijski objekti - Program v več
modulih - Sistemske funkcije - Standardni moduli - Modul za polja -
Ukaznovrstični parametri - Robustnost izvajanja - Spremembe verzij


Python in Unix

  Python je programski jezik in njegov interpreter, to je
  računalniški program, ki ta jezik razume in ga izvaja.

  Python zaženemo iz Unixove ukazne vrstice z ukazom python.
  Javi se s pozornikom >>. Odtipkavamo mu ukaze, ki jih
  sproti izvršuje. Končamo s tipko Ctrl+D (hkratni pritisk
  tipke Ctrl in tipke D).

  Namesto sprotnega odtipkavanja ukazov lahko te vnaprej, s
  primernim urejevalnikom besedila, zapišemo v datoteko, na
  primer test.py. Iz ukazne vrstice jo potem izvršimo z ukazom
  python test.py. Lahko pa dodatno v prvo vrstico datoteke
  zapišemo #!/usr/bin/python in jo nato naredimo izvršno, na
  primer z vrstičnim ukazom chmode 755. Potem jo poženemo iz
  ukazne vrstice kar s tipkanjem njenega imena. Ime je sedaj
  lahko tudi brez končnice .py. Pod drugimi operacijskimi
  sistemi, ki ne prepoznavajo prve vrstice #!, je končnica
  obvezna za zagon.

  Pri zagonu pogleda Python v tri okoljske spremenljivke. PATH
  kaže na imenik, kjer je interpreter python, PYTHONPATH pa na
  imenike, kjer so moduli (obstoječe ukazne datoteke), ki jih
  lahko program kliče. Spremenljivka PYTHONSTARTUP vsebuje polno
  ime datoteke, ki se izvede, če Python zaženemo interaktivno.


Zgradba programa

  Program je sestavljen iz zaporedja ukazov. Navadno pišemo en
  ukaz v eno vrstico. Ukaz se mora praviloma začeti v prvi
  koloni. Izjeme so opisane v nadaljevanju. Konec vrstice kaže,
  da je ukaza konec.

  V eno vrstico lahko pišemo več ukazov, če jih ločimo s
  podpičjem ;.

  Dolg ukaz lahko pišemo v več zaporednih vrstic, če na koncu
  vsake vrstice pišemo poševnico \.

  Nekateri ukazi so sestavljeni iz glave in telesa. Glava je
  ukaz, ki se konča z dvopičjem :. Telo je zaporedje ukazov, ki
  so vsi zamaknjeni v desno za isto število presledkov, najbolje
  za štiri. Sestavljeni ukazi lahko vsebujejo druge sestavljene
  ukaze. Ti so zamaknjeni še globlje.

  Vse, kar v vrstici sledi znaku #, Python ignorira. To je
  komentar za vzdrževalce programa.
 

Imena in objekti

  Osnovni ukaz je prireditveni stavek. Zgled je naslednji:

    x = 1

  Python nekje v pomnilnik zapiše celo število 1. To je
  celoštevilčni objekt. V svojo tabelo imen pa zapiše ime x in
  ga poveže z objektom. Tehnično je x kazalec na 1:

    x ---> 1

  Ime x si lahko nazorno predstavljamo kot listič z napisom x,
  ki je privezan na objekt 1.

  Listič, ki je privezan na nek objekt, lahko od njega odvežemo
  in ga privežemo na drug objekt:

    x = 1      x ---> 1
              
    x = 3      x -\  1
              \-> 3
          
    y = x      x ---> 3
            y ------^

  En in isti objekt ima lahko več imen, ki so nanj privezana.
  Eno in isto ime lahko prevežemo na različne objekte.

  Kadarkoli imenu priredimo objekt, Python pogleda, ali ime že
  obstaja v tabeli imen. Če ne, ga ustvari. Če da, ga uporabi.

  Če ime povežemo na drugo ime, ki ni privezano nikamor, se
  Python upre.

  Python sproti briše objekte, na katere ne kaže nobeno ime
  več.

  Imena so lahko sestavljena iz črk, številk in podčrtaja. Ne
  smejo se začeti s številko. Male in velike črke se
  razlikujejo.

  Nekatera imena niso dovoljena, to je tista, ki jih Python
  razume kot ukaze: if, while, for in podobno, kot bomo še
  videli.


Števila

  Osnovni objekti za računanje so števila: cela, realna in
  kompleksna. Ustvarimo jih kot x = število, pri čemer je
  število, na primer:

    12, -100      Cela števila
    3.14, 1.0e-3    Realna števila
    3j, 1 + 2.5j    Kompleksna števila

  Iz števil (imen in/ali objektov) sestavljamo aritmetične
  izraze:

    x + y        Vsota
    x - y        Razlika
    x * y        Produkt
    x / y        Kvocient
    x % y        Modul
    x ** y       Potenca

  in na njihove vrednosti vežemo imena, na primer:

    z = x + y

  Python izračuna vrednost izraza x + y, ustvari ustrezen
  številski objekt in nanj priveže ime z. Seveda lahko
  zapišemo tudi

    x = x + y

  Python spet izračuna vrednost izraza x + y, ustvari ustrezen
  objekt in nanj priveže ime x. Ime x je sedaj privezano na drug
  objekt kot pred tem ukazom.

  V izrazu z mešanimi tipi se vsi operandi pretvorijo v najbolj
  "kompleksnega" izmed njih in tak je potem tudi rezultat.

  Vrstni red operatorjev določajo standardna precedenčna
  pravila: najprej potence, potem množenje in deljenje in na
  koncu seštevanje in odštevanje. Eksplicitno je mogoče
  upravljati z oklepaji ( in zaklepaji ).


Znakovni nizi

  Poleg treh tipov števil so objekti tudi znakovni nizi
  (character strings). Takšen niz ustvarimo kot x = niz, pri
  čemer je niz, na primer:

    ""         Prazen niz
    "abc"        Enovrstični niz
    """         Večvrstični niz
    abc         gre lahko preko več vrstic
    def         in znaki LineFeed niso del niza
    """

  Poleg navadnih tiskarskih znakov (številk, črk in simbolov
  razen poševnice \) lahko v niz zapišemo tudi preostale
  posebne znake in sicer s pomočjo poševnice \ takole:

    \\         \
    \"         "
    \n         NewLine
    \r         CarriageReturn
    \t         Tab
    \f         FormFeed
    \xHH        Heksadecimalni HH

  Posamezni znaki so v nizu x indeksirani začenši z 0.
  Referenciramo jih takole:

    x[1]        Znak 1
    x[1:3]       Znaki od 1 do 3-1
    x[1:]        Znaki od 1 do konca
    x[:3]        Znaki od 0 do 3-1
    x[:]        Vsi znaki

  Referencirane znake lahko iz niza kopiramo, ne moremo pa jih v
  nizu spreminjati:

    y = x[1]      Dovoljeno
    x[1] = "a"     Prepovedano

  Znakov tudi ni mogoče nizu pripenjati, jih vanj vrivati ali iz
  njega črtati. Rečemo, da so znakovni nizi, prav kakor
  števila, _nespremenljivi_ objekti.

  Z nizi tudi "računamo":

    x + y        Spojitev (konkatenacija):
              iz "abc" + "d" nastane "abcd"
    x * 3        Razmnožitev:
              iz "abc"*2 nastane "abcabc"

Seznami

  Seznam (list) je oštevilčeno (začenši z 0) zaporedje
  števil, znakovnih nizov in drugih objektov, ki jih bomo še
  spoznali. V pomnilniku si ga mislimo kot vlak, to je lokomotivo
  s pripetimi in oštevilčenimi vagoni. Prvi vagon nosi
  številko 0. Ime seznama je privezano na lokomotivo. Vsak vagon
  vsebuje kazalec na svoj objekt. Takšen seznam ustvarimo kot 
  x = seznam, pri čemer je seznam, na primer:

    []         Prazen seznam
    [10, 20, 30]    Homogen seznam
    [10, 3.14, "abc"]  Heterogen seznam

  Vlaku lahko vagone - elemente - dodajamo in odvzemamo, pa tudi
  spreminjamo njihovo vsebino. Rečemo, da je seznam spremenljiv
  objekt:

    x.append(5)     Dodaj na koncu nov element, 
              ki kaže na število 5
    x.insert(1,5)    Vrini nov element 1,
              ki kaže na število 5
    x.remove(1)     Črtaj element 1
    x.pop()       Črtaj zadnji element

    x[1] = 5      Element 1 seznama l naj 
              kaže na na število 5

  Sintaksa x.append(5), kot primer, je posebnost, v katero se ne
  bomo spuščali. Mislimo si, da pomeni append(x), kar je
  proceduralni ukaz, kakršne bomo še spoznali.

  Kjer je to smiselno, referenciramo intervale elementov v
  seznamu prav tako kot intervale črk v znakovnem nizu, na
  primer x[1:3].
   

Slovarji

  Slovar (dictionary) je seznam, katerega elementi so indeksirani
  z znakovnimi nizi, ključi, ne z zaporednimi številkami. V
  pomnilniku si ga mislimo kot lokomotivo z vagoni, na katerih so
  s črkami napisani ključi. Ime slovarja je privezano na
  lokomotivo. Takšen slovar ustvarimo kot x = slovar, pri čemer
  je slovar, na primer:

    {}       
    {"marylin": 2432, "audrey": 1253}

  Vlaku lahko vagone - elemente - dodajamo in odvzemamo, pa tudi
  spreminjamo njihovo vsebino. Pri tem vagone referenciramo preko
  njihovih ključev. Rečemo, da je slovar spremenljiv objekt:

    x["marylin"] = 16  Sprememba obstoječega elementa
    x["michael"] = 65  Stvaritev novega elementa

    del x["audrey"]   Uničenje elementa
    del x        Uničenje slovarja

    x.clear()      Uniči vse elemente
    x.values()     Pokaže vse vrednosti kot seznam
    x.keys()      Pokaže vse ključe kot seznam

  V slovarju je pod ključem lahko spravljen kakršenkoli objekt,
  celo seznam. In obratno: v seznam so lahko nanizani
  kakršnikoli objekti, celo slovarji.
 

Logični izrazi in krmilni stavki

  Zaporedno izvrševanje programa spreminjamo s krmilnimi stavki,
  ki vsebujejo logične izraze. To so izrazi, katerih vrednosti
  so True ali False.

  Objekta True in False vračata vrednosti True in False.

  Številske primerjave vračajo vrednosti True in False:

    x == y
    x != y
    x > y
    x >= y
    x < y
    x <= y

  Bolj zapletene logične izraze sestavljamo z operatorji not,
  and in or, na primer x > 5 and x < 10. Logične izraze bomo
  poimenovali kar pogoji.

  Razvejitev:

    if pogoj1:
      ukazi
    elif pogoj2:
      ukazi
    else:
      ukazi

  Ukaz lahko vsebuje nič, eno ali več glav elif, ter nič ali
  eno glavo else. Če je v kakem bloku le en sam ukaz, ga lahko
  pišemo v isto vrstico kot njegovo glavo. Če sintaksa zahteva
  ukaz, pa ni potrebno ničesar narediti, zapišemo ukaz pass.

  Pogojna iteracija:

    while pogoj:
      ukazi

  V telo lahko vtaknemo še dva posebna ukaza: continue in break.
  Oba povzročita skok ven iz zanke: prvi vrne izvajanje na
  glavo, drugi pa na prvi ukaz za telesom.

  Iteracija:

    for x in sekvenca:
      ukazi

  Pri tem je sekvenca lahko znakovni niz, seznam ali posebna
  funkcija xrange(n), ki vrača zaporedje števil 0..n-1.
  Funkcijo lahko kličemo tudi z dvama argumentoma (n,m); potem
  vrne zaporedje n..m-1. V telo lahko tudi zapišemo ukaza
  continue in break.


Standardni izhod in vhod

  Tekstovno reprezentacijo poljubnega objekta zapišemo na
  standardni izhod (zaslon):

    print x, y

  Objekti se zapisujejo po vrsti in so med seboj ločeni s
  presledkom. Na koncu se zapiše znak LineFeed. Če tega
  nočemo, za zadnjim znakom napišemo vejico ,.

  Izpis lahko formatiramo:

    print "X = %s Y = %6d Z = %6.3f" % (x, y, z)

    s    Znakovni niz
    d    Celo število (na 6 mest)
    f    Realno število v fiksni notaciji (na 3 dec.)
    e    Realno število v eksponentni notaciji

  Standardni izhod lahko preusmerimo v datoteko, in sicer z
  znakom > v ukazni vrstici.

  S standardnega vhoda (tipkovnice) čitamo tekstovno
  reprezentacijo poljubnega objekta, recimo realnega števila,
  kot
    
    x = raw_input("Vpiši:")
    
  Po potrebi ga nato pretvorimo v ustrezno število:

    y = int(x)
    y = float(x)
    y = complex(x)


Znakovne datoteke

  Znakovna datoteka je zaporedje znakov (oktetov), ki se konča z
  znakom EndOfFile. Vmes so lahko posejani znaki LineFeed.
  Obstoječo zunanjo datoteko, na primer podatki.txt,
  odpremo za čitanje:

    f = open("podatki.txt","r")

  Podobno odpremo izhodno datoteko za pisanje od začetka z "w"
  in za dodajanje na koncu z "a".

  Čitaj naslednjih n znakov v niz s:

    s = f.read(n)

  Čitaj vse znake (celotno datoteko) v niz s:

    s = f.read()

  Čitaj naslednjo vrstico (to je vse znake vključno do znaka
  LineFeed v niz s; če je prazna, vrni prazni niz:

    s = f.readline()

  Čitaj vse vrstice v seznam nizov (list of strings) l. Vsaka
  vrstica gre v en element seznama:

    l = f.readlines()

  Zapiši niz s:

    f.write(s)

  Zapiši vse vrstice iz seznama vrstic l:

    f.writelines(l)

  Zapri datoteko

    f.close()


Funkcije in procedure

  Funkcija je izoliran del programa, ki ima svoje lokalne objekte
  in svoja lokalna imena. Prototip je naslednji:

    def f(x):    
      r = x**2   
      return r  

    a = 3      
    u = f(a)    

  Imena f, a in u so zapisana v zunanji tabeli imen, imeni x in r
  pa v lokalni tabeli. Zunanja imena v funkciji niso poznana.
  Lokalna imena v okolici niso poznana.

  Ko pokličemo funkcijo, se x poveže tja, kamor kaže a. Ko
  funkcija konča z delom, pa se u poveže tja, kamor kaže r.

  Funkcija ima lahko več argumentov poljubnega tipa. Praviloma
  ima en sam izhod poljubnega tipa. Če je vhodov in izhodov
  več, pišemo takole:

    def f(x,y):   
      r = 
      t = 
      return (r,t)

    a =
    b = 
    (u,v) = f(a,b)

  Funkcija je povezana z okolico samo preko imen x in r. Kaj se
  zgodi, če v funkciji povežemo x kam drugam, recimo x = 1?
  Listek x sedaj kaže na objekt 1 znotraj funkcije, zunanji
  objekt, kamor je bil x prej vezan, pa ostane nespremenjen.

  Povedano velja splošno, torej tudi za x, ki kaže na začetek
  zunanjega seznama. Če povežemo x = 1, ostane zunanji seznam
  nespremenjen. Če pa povežemo x[i] = 1, ne umikamo kazalca x z
  lokomotive, ampak preusmerimo kazalec iz i-tega vagona. I-ta
  komponenta zunanjega seznama se s tem spremeni!

  Pythonova funkcija torej lahko spreminja okolico preko
  argumenta, vendar le v primeru, ko ta kaže na seznam.
  Funkcijo, ki vpliva na okolico preko argumentov in ne preko
  izhodne vrednsoti, poimenujemo procedura. Prototip je:

    def f(x,n):    
      x[n] = 10
      return

    n = 1
    a = [1,2,3]
    f(a,n)      # a je sedaj [1,10,3]

  Kadar želimo s funkcijo spreminjati zelo dolge sezname, je
  bolje, da jih spreminjamo preko argumenta kot preko izhoda. V
  slednjem primeru mora namreč funkcija ob vsakem klicu zgraditi
  nov lokalni seznam, kar pomeni več prostora in počasnejše
  delovnaje.


Podatkovni in funkcijski objekti

  Iz osnovnih podatkovnih objektov - znakovnih nizov, števil,
  seznamov in slovarjev - lahko zgradimo nov podatkovni objekt.

  Sestavljeni objekt, record, brez notranje strukture definiramo
  kot

    class record(object):
      pass

  Njegovo inkarnacijo, na primer oseba, ustvarimo takole:

    oseba = record()

  Notranjo podatkovno strukturo objekta zgradimo po temle vzorcu:

    oseba.ime = "Marilyn"
    oseba.starost = 22
    oseba.mere = [90, 60, 90]

  Posamične komponente uporabljamo prav tako, kot če bi bile
  samostojne.

  Poleg podatkovnih komponent lahko sestavljeni objekt vsebuje
  tudi funkcije. Te so pisane tako, da spreminjajo le podatke
  znotraj objekta. S takimi objekti se ne bomo ukvarjali.


Program v več modulih

  Tekstovno datoteko, v kateri je zapisan program, imenujemo
  modul. Ime modula je ime datoteke brez končnice.

  Velike programe zapišemo v več datotek. V "glavno" datoteko
  zapišemo glavni program, v "pomožne" datoteke pa deklaracije
  podatkov in definicije funkcij.

  V glavnem modulu nato včitamo potrebni modul, na primer
  test.py, in ga po potrebi še preimenujemo v okrajšavo, na
  primer t:

    import test
    import test as t

  Ime x (podatkovne strukture ali funkcije) iz včitanega modula
  uporabljamo takole:

    test.x
    t.x

  Alternativno lahko iz modula uvažamo tudi z ukazoma

    from test import x
    from test import *

  Razlika je v tem, da so sedaj uvožena imena dostopna kar kot
  x. Pri tem se lahko zgodi, da so v različnih modulih
  definirana enaka imena. Tedaj velja zadnja uvožena definicija,
  predhodne pa so izgubljene. Zato je uvoz z * nevaren.


Sistemske funkcije

  Sistemske funkcije so na voljo zmeraj, ne da bi bilo potrebno
  prej uvoziti kak modul.

    help()      Izpiši pomoč

    dir()      Vrne seznam lokalnih imen
    dir(modul)    Vrne imena v importiranem modulu 

    str(objekt)   Vzame poljubni objekt, vrne kot niz

    int(niz)     Vzame niz, vrne kot integer
    float(niz)    Vzame niz, vrne kot float
    complex(niz)   Vzame niz, vrna kot complex

    list(niz)    Vzame niz, vrne kot seznam

    abs(število)   Absolutna vrednost števila
    round(real,n)  Zaokroži realno število 
             na n decimalnih mest   

    ord(znak)    Vzame znak, vrne ASCII število 0..255
    chr(število)   Vzame ASCII število 0..255, vrne kot znak

    len(sekvenca)  Dolžina sekvence (niza ali seznama)

    map(f,sekvenca) Uporabi funkcijo f na sekvenci. Vsak
             element sekvence obdela s to funkcijo in 
             vrne sekvenco obdelav.

    s.split()    Vrne seznam besed iz s
    l.splitlines()  Vrne seznam vrstic iz l


Standardni moduli

  Modul sys:

    argv       Seznam ukaznovrstičnih besed
    exit(n)     Izhod iz programa s kodo n

  Modul math:

    pi        3.14...
    e        2.72...
    ceil(x)     Prvo absolutno višje celo število
    floor(x)     Prvo absolutno nižje celo število
    pow(x,y)     Potenca x^y
    sqrt(x)     Kvadratni koren
    exp(x)      Eksponentna funkcija e^x
    log(x)      Naravni logaritem
    log10(x)     Desetiški logaritem
    sin(x), asin(x) Sinus in arkus sinus
    cos(x), acos(x) Kosinus in arkus kosinus
    tan(x), atan(x) Tangens in arkus tangens
    atan2(x,y)    Arkus tangens koordinate
    radians(deg)   Deg v rad
    degrees(rad)   Rad v deg

  Modul random:

    seed()      Zasej seme iz sistemske ure
    random()     Slučajno število 0..1
    normalvariate(mu,sigma) Normalna porazdelitev


Modul za polja

  Osnovni Python ne pozna podatkovnega tipa array - eno ali
  večdimenzionalno polje števil. Obravnamo ga sicer lahko kot
  poseben primer seznama z istovrstnimi elementi, vendar je to
  pri velikih poljih računsko (prostorsko in hitrostno) zelo
  neugodno.

  Tej pomanjkljivosti odpomore modul numpy, ki definira in
  obdeluje array (in še marsikaj drugega zraven).

  Polje se od seznama razlikuje takole. Število elementov v
  polju je stalno. Ne moremo jih dodajati ali odvzemati. Vsi
  elementi so istega tipa in so števila. Vsebino elementov lahko
  spreminjamo.

  Polje kreiramo takole:

    v = array([2, 5, 8])    Naredi vektor [2 5 8]
      zeros(3)        s tremi ničlami [0 0 0]
      ones (3)        s tremi enicami [1 1 1]
      arange(3)        s tremi komponentami [0 1 2]
      empty(3)        s tremi neznanimi komponentami

    m = array([[10,20],[30,40]])Naredi matriko z elementi
      zeros((3,3))      3 x 3, ničle
      ones ((3,3))      3 x 3, enice
      identity(3)       3 x 3, enotna matrika

  Funkcije array... lahko sprejmejo še dodatni argument, ki pove
  tip elementov: int, float, complex.

  Posamične komponente polja referenciramo tako kot komponente
  seznama: v[1], m[1,2].

  Z vektorji v in matrikami m računamo takole:

    c * v            Množenje s skalarjem
    v1 + v2           Seštevanje po komponentah
    v1 * v2           Množenje po komponentah
    dot(v1,v2)         Skalarni produkt
    cross(v1,v2)        Vektorski produkt

    c * m            Množenje s skalarjem
    m1 + m2           Seštevanje
    dot(m,v)          Množenje z desne 
    dot(v,m)          Množenje z leve

    diagonal(m)         Diagonala
    trace(m)          Sled
    transpose(m)        Transponiranje

    sort(v)           Sortiraj po velikosti
    min(v)           Min element
    max(v)           Max element
    argmin(v)          Indeks min elementa
    argmax(v)          Indeks max elementa
    size(v|m)          Koliko elementov
    shape(v|m)         Koliko vrstic in kolon

    absolute(v|m)        Absolutne vrednosti
    negative(v|m)        Negativne vrednosti

    sum(v|m)          Vsota elementov
    average(v|m)        Povprečje elementov

    mean(v)           Povprečje
    std(v)           Disperzija
    cov(u,v)          Kovarianca

  Posebej priročna je uporaba funkcij na vsaki komponenti
  posebej, na primer:

    exp(v|m), log(v|m), sin(v|m) ...

  Pri tem so funkcije exp, log, sin itd. tiste iz modula numpy in
  ne one iz modula math, čeravno imajo enaka imena.

  Podobno lahko uporabimo kakšno lastno funkcijo f:

    array(map(f,v|m),float)

  Vektor čitamo iz tekstovne datoteke (kjer je vsaka komponenta
  zapisana v novi vrstici) podatki.txt takole

    v = loadtext("podatki.txt",float)

  Matriko (ki je zapisana z vsako vrstico v novi vrstici) čitamo
  enako.


Ukaznovrstični parametri

  V programu je na voljo ime, s katerim smo ga pognali v ukazni
  vrstici, ter morebitni seznam argumentov (besed, ločenih s
  presledki):

    sys.argv     Seznam ukaznovrstičnih besed

  Element sys.argv[0] vsebuje ime programa, preostali pa lepo po
  vrsti njegove argumente. Tipično je eden izmed argumentov ime
  datoteke, ki naj jo program čita ali vanjo piše.Robustnost izvajanja

  Pri izvajanju ukazov se lahko pojavijo napake, na primer
  odprtje datoteke, ki je ni. Takih napak je več vrst. Kadar se
  kaka napaka pojavi, Python postavi njej ustrezajočo
  spremenljivko (s predefiniranim imenom) na vrednost True. Taki
  spremenljivki rečemo past. Vsaka vrsta napak ima svojo past. S
  tem je omogočeno, da v programu nanjo reagiramo. Postopek je
  takle:

    try:
      ukaz
    except past: 
      ukazi

  Če se je med izvajanjem ukaza past postavila na True, se
  izvedejo ukazi, sicer pa ne. Konkretne napake in pasti so
  naslednje.

  Napaka:         Past:

  Uvoz modula
    import       ImportError

  Odprtje datoteke
    open()       IOError

  Pretvorba niza
    int(s)       ValueError
    float(s)
    complex(s)

  Deljenje z nič:
    /          ZeroDivisionError


Spremembe verzij

  Python se razvija. Predstavljena je verzija 2.7. V verzijah 3+
  so nastale naslednje glavne spremembe.

  Dva tipa celih števil, int in longint, sta združena v en sam
  tip, int.

  Deljenje dveh celih števil z znakom / ne proizvaja več celega
  števila, pač pa ulomek. Namesto 3/2 = 1 velja torej 3/2 =
  1.5. Za celoštevilčno deljenje se uporablja nov operator //,
  torej 3 // 2 = 1.

  Funkcija range(), ki tvori seznam, je ukinjena. Funkcija
  xrange(), ki tvori zaporedje števil, je preimenovana v
  range().

  Funkcija input() ukinjena. Funkcija raw_input() je preimenovana
  v input().

  Stavek print x je spremenjen v funkcijo print(x).