Skozi grede > Ropotarnica

Količine in enote

Čas in prostor – Sile in težnost – Deformacije – Toplota – Elektrika – Svetloba – Delci – Predpone k enotam – Priročne enote – Stare enote

Čas in prostor

Količina Oznaka Definicija Enota
Trajanje t osnovna s
Dolžina l, s, r osnovna m
Koordinate x, y, z m
Ploščina S S = l2 m2
Prostornina V V = l3 m3
Kot φ φ = l/r m/m ≡ rad
Prostorski kot Ω Ω = S/r2 m2/m2 ≡ sr
Hitrost v v = s/t m/s
Pospešek a a = Δv/t m/s2
Kotna hitrost ω ω = φ/t rad/s
Kotni pospešek α α = Δω/t rad/s2

Sile in težnost

Količina Oznaka Definicija Enota
Masa m osnovna kg
Gostota ρ ρ = m/V kg/m3
Gibalna količina G G = mv /√(1 − v2/c2) kgm/s
Vrtilna količina L L = r × G kgm2/s
Vztrajnostni moment J J = mr2 kgm2
Sila F F = ΔG/t kgm/s2 ≡ N
Navor M M = r × F Nm
Delo A A = F · s Nm ≡ J
Moč P P = A/t J/s ≡ W
Kinetična energija K ΔK = A J
Gravitacijska jakost g F = mg m/s2
Gravitacijski potencial Φ ΔΦ = g · s m2/s2
Potencialna energija W W = mΦ J

Deformacije

Količina Oznaka Definicija Enota
Tlak p p = F/S N/m2
Strig τ τ = F/S N/m2
Gostota sile f f = F/V N/m3
Stisljivostni modul K p = KΔV/V N/m2
Prožnostni modul E p = EΔl/l N/m2
Strižni modul G τ = Gφ N/m2
Površinska napetost γ F = γl N/m
Viskoznost η τ = η Δv/l Ns/m2
Turbulentni količnik R R = ρvl/η
Masni tok Φm Φm = m/t kg/s
Prostorninski tok ΦV ΦV = V/t m3/s

Toplota

Količina Oznaka Definicija Enota
Temperatura T osnovna K
Specif. plinska konstanta R pV = mRT J/kgK
Temperaturna razteznost α Δl/l = α ΔT 1/K
β ΔV/V = β ΔT 1/K
Notranja energija U ΔU = A J
Toplota Q ΔU = Q J
Specifična toplota cp Q = mcpΔT J/kgK
cV Q = mcVΔT J/kgK
Specifična talilna toplota qt Q = qtm J/kg
Specifična izparilna toplota qi Q = qim J/kg
Entropija S ΔS = ΔQ/T J/K
Toplotni tok P P = Q/t W
Gostota toplotnega toka j j = P/S W/m2
Toplotna prevodnost λ j = λΔT/l J/sKm

Elektrika

Količina Oznaka Definicija Enota
Električni naboj e osnovna C
Gostota naboja ρ ρ = e/V C/m3
Električni tok I I = e/t C/s ≡ A
Gostota električnega toka j j = I/S A/m2
Električna jakost E F = eE N/C
Električni potencial U ΔU = E · s J/C ≡ V
Magnetna jakost B F = Il × B N/Am ≡ T
Magnetni potencial A B = × A J/Am
Magnetni pretok Φ Φ = B · S Vs
Upor R U = RI V/A ≡ Ω
Specifični upor ξ R = ξl/S Ωm
Specifična prevodnost σ σ = 1/ξ 1/Ωm
Kapaciteta kondenzatorja C e = CU C/V ≡ F
Dielektričnost ε C' = εC
Električni dipolni moment pe pe = el Cm
Električna polarizacija P P = pe/V C/m2
Induktivnost tuljave L Ui = LΔI/t Vs/A ≡ H
Permeabilnost μ L' = μL
Magnetni dipolni moment pm pm = IS Am2
Magnetna polarizacija M M = pm/V A/m
Gostota energije polja w w = W/V J/m3

Svetloba

Količina Oznaka Definicija Enota
Valovna dolžina λ m
Valovni vektor k k = 2π/λ 1/m
Frekvenca nihanja ν ν = 1/τ 1/s
Krožna frekvenca ω ω = 2πν 1/s
Hitrost valovanja c c = s/t m/s
Lomni količnik n c' = c/n
Svetlobni tok P P = Q/t W
Gostota svetlobnega toka j j = P/S J/sm2
Osvetljenost j' j' = P/S J/sm2
Svetilnost I I = P/Ω J/s sr
Svetlost B B = I/S J/sm2sr
Gostota izseva j* j* = P/S J/sm2
Odbojnost a j* = aj'
Absorpcijski koeficient μ Δj/j = μl 1/m

Delci

Količina Oznaka Definicija Enota
Število delcev N
Gostota delcev n n = N/V 1/m3
Tok delcev ΦN ΦN = N/t 1/s
Gostota toka delcev j j = N/St 1/m2s
Relativna atomska masa μ μ = m/u
Kilomolska masa M M = μ · 1 kg kg
Verjetnost P P = ΔN/N
Gostota verjetnosti ρ ρ = P/V 1/m3
Amplituda verjetnosti Ψ ρ = |Ψ|2 1/m3/2
Sipalni presek σ ΦN = σjN m2
Diferencialni sipalni presek σΩ σΩ = σ/Ω m2/sr

Predpone k enotam

Predpona Oznaka Velikost
Tera T 1012
Giga G 109
Mega M 106
Kilo k 103
Hekto h 102
Deka D 101
Deci d 10−1
Centi c 10−2
Mili m 10−3
Mikro μ 10−6
Nano n 10−9
Piko p 10−12

Priročne enote

Enota Velikost
Leto y = 3,16 · 107 s
Dan d = 8,64 · 104 s
Ura h = d/24
Minuta min = h/60
Kotna stopinja ° = 0,0175 rad
Kotna minuta ′ = °/60
Kotna sekunda ″ = ′/60
Astronomska enota ua = 1,50 · 1011 m
Svetlobno leto ly = 9,46 · 1015 m
Parsek pc = 3,08 · 1016 m
Morska milja NM = 1,85 · 103 m
Vozel kn = 1 NM/h
Angstrem A = 10−10 m
Ar a = 100 m2
Hektar ha = 100 a
Liter l = 1 dm3
Tona t = 103 kg
Atomska masna enota u = 1,66 · 10−27 kg
Kilopond kp = 9,81 N
Dina dyn = 10−5 N
Bar bar = 105 N/m2
Atmosfera atm = 1,013 bar
Kilopondmeter kpm = 9,81 J
Kilovatna ura kWh = 3,60 · 106 J
Erg erg = 10−7 J
Elektronvolt eV = 1,60 · 10−19 J
Kilokalorija kcal = 4,19 · 103 J
Stopinja Celzija N °C = (N + 273) K
Lumen lm = 1/680 W pri 5500 Å
Kandela cd = lm/sr
Luks lux = lm/m2

Stare enote

Enota Velikost
Liga 3 milje
Milja 1000 dvojnih korakov
Stadij 1/8 milje
Dvojni korak 5 čevljev
Seženj 2 jarda
Jard 3 čevlji
Čevelj 3 pedi
Ped 4 palce
Palec ~2,5 cm
Zrno 1/3 palca
Oral 1/10 stadij2
Sod 31,5 galon
Galona 8 pint
Pinta ~0,5 dm3
Kozarec 1/4 pinte
Šilce 1/4 kozarca
Stot 100 liber
Libra, funt ~0,5 kg
Unča 1/16 libre
Zrno 1/7000 libre