Skozi grede > Ropotarnica

Operacijski sistem Unix

Uvod - Zagonska veriga - Delovanje in zaustavitev - Datotečni
sistem - Virtualne konzole - Delovanje v ospredju in ozadju -
Zgradba in pisanje ukaza - Tok podatkov in cevovodi - Specialni
lupinski znaki - Ukazni vzdevki in spremenljivke - Datotečna
meta imena - Tekstovni meta nizi


Uvod

  Unix je večopravilni in večuporabniški operacijski sistem.
  K. Thompson in D. Ritchie sta ga napisala 1974 v programskem
  jeziku C; vanj sta vložila 10 inženirskih let dela. Unix je
  bil napisan za računalnik PDP-11, kasneje pa nameščen na
  druge stroje. Brezplačno okleščeno kopijo Unixa, Linux, je
  1991 za PC napisal L. Torvalds. Od takrat sta se Linux in
  programska oprema zanj razvila in razširila po vsem svetu.
  Unix/Linux je najboljši operacijski sistem, kar jih je do
  sedaj naredilo človeštvo. Je majhen, preprost, modularen,
  robusten, hiter in fleksibilen. Zlasti je primeren za tehnike,
  inženirje in znanstvenike.


Zagonska veriga

  BIOS. Ko prižgemo računalnik, začne procesor izvrševati
  program BIOS (Basic Input Output System), ki je zapečen v
  posebnem pomnilniškem čipu ROM. BIOS zna dostopati do
  priključenih enot: magnetnega diska, optičnega diska,
  polprevodniškega vtiča in drugih. BIOS dostopa do teh enot po
  določenem zaporedju; prva enota, kjer najde operacijski
  sistem, obvelja. Preden procesor začne delati po BIOS, malo
  počaka. Če takrat pritisnemo posebno tipko, navadno [F2],
  lahko v BIOS vnesemo vrstni red dostopanja do enot, zaščito z
  geslom in še marsikaj drugega.

  LILO. Naj bo operacijski sistem na trdem disku. Na trdem disku
  pogleda BIOS v prvi sektor, MBR (Master Boot Record). Tam je
  nameščen program LILO (Linux Loader), ki se začne izvajati.
  LILO ima v sebi zapisano, kje na disku je nameščeno jedro
  (kernel) operacijskega sistema Linux. Naloži ga v pomnilnik in
  ga začne izvajati. Preden LILO naloži jedro, izpiše njegovo
  ime, recimo linux, in obvestilo "boot:" ter malo počaka. Sedaj
  lahko odtipkamo kakšne parametre in LILO jih bo posredoval
  jedru.

  Kernel. Jedro ima v sebi zapisano, kje na disku je datotečni
  sistem Linux; tam so zapisani različni programi. Iz
  datotečnega sistema se naloži v pomnilnik izvršni program
  init in se začne izvajati.

  Init. Init pogleda v datoteko inittab. Tam so zapisana imena
  zagonskih skriptov, ki se naj izvršijo. Tipično sta to
  najprej rc.S in nato rc.M. Zapisano je tudi, kaj se zgodi s
  sistemom, če na konzoli pritisnemo [Ctrl-Alt-Del]; tipično
  se sistem izključi.

  Zagonski skripti. Izvrši se vse, kar je zapisano v zagonskih
  skriptih. Iz obeh skript se kličejo drugi skripti. Ko so vsa
  skripta izvršena, zažene init program agetty, ki na konzolo
  zapiše "login:" ter čaka, da se bo kak uporabnik priključil.
  Računalnik je pripravljen za delo.


Delovanje in zaustavitev

  Ukazna lupina in uporabnik. Uporabnik odtipka svoje ime in
  geslo. Init zažene poseben program - ukazno lupino, tipično
  bash, ki se javi z znakom "$". Vse, kar sedaj tipkamo, prevzame
  bash in temu ustrezno ravna. Tipkamo ukaze. Nekatere zna
  izvršiti bash sam, za druge pa pokliče ustrezne programe.
  Nekateri programi po zagonu komunicirajo z uporabnikom. Na
  koncu se odjavimo s posebnim ukazom in na zaslonu se spet
  pokaže "login:". Preden se bash oglasi, prebere datoteko
  .profile, ki določa njegovo ravnanje.

  Uporabnik root. Uporabnik z imenom root je priviligiran. Ko se
  prijavi, se mu bash oglasi z "#". Uporabnik root lahko
  izvršuje ukaze, ki jih drugi ne morejo. Specialno lahko v LILO
  na MBR zapiše zaščito z geslom ter ime in lokacijo jedra; v
  jedro lahko zapiše lokacijo datotečnega sistema; popravlja
  lahko zagonske skripte; dodaja veljavna uporabniška imena in
  gesla ali jih odvzema in podobno. Končno lahko odtipka tudi
  ukaz, ki zaključi delo operacijskega sistema Linux, nakar
  lahko računalnik ugasne.

  Okna X. Uporabnik lahko s posebnim ukazom požene okenski
  strežnik X ter izbran vmesnik, recimo ion. Izbrani vmesnik je
  zapisan v uporabnikovi datoteki .xinitrc. Vmesnik omogoča, da
  se na zaslonu odpirajo in zapirajo okna, v katerih "so"
  programi. Odtlej uporabnik komunicira s tem vmesnikom in s
  programi v oknih. Večinoma komunicira tako, da z miško klika
  po raznih menijih. Delo konča z ukazom, ki je odvisen od
  uporabljenega vmesnika. S tem se vrne nazaj k bash.


Hierarhični datotečni sistem

  Izvršni binarni programi ter njihovi vhodni ali izhodni
  podatki so zapisani v datotekah, tipično na magnetnem disku.
  Datoteke so osnovni sestavni del datotečnega sistema. Drugi
  del so imeniki; to so posebne datoteke, v katerih so zapisana
  imena drugih datotek. Tak imenik je torej "mapa", ki "vsebuje"
  druge datoteke. Imenik lahko vsebuje druge imenike. Celotna
  imeniška struktura ima obliko drevesa, ki raste iz enega
  samega osnovnega imenika.

  Preko bash referenciramo datoteke z njihovim polnim imenom, ki
  vključuje vse zaporedne imenike od osnovnega navzdol, ločene
  z znakom /, ter ime datoteke same. Na primer:
  /usr/bin/joe. Ime imenika ali datoteke lahko vsebuje
  znake a-z, A-Z, 0-9, minus, plus, podčrtaj in piko. Male in
  velike črke se ločijo. Ime datoteke ali (pod)imenika
  ne sme biti daljše od 32 znakov.

  Tipična struktura datotečnega sistema je naslednja:
    
  ==========================================================
  Imenik           Vsebina
  ----------------------------------------------------------
    /
     /boot         Jedro
     /dev         Periferne enote
     /etc         Zagonski skripti
     /lib         Programske knjižnice
     /bin         Osnovni programi
     /sbin         Osnovni sistemski programi
     /usr         Dodatni programi
       /etc
       /lib
       /bin
       /sbin
     /opt         Dodatni programi za X
     /root         Uporabnik root
     /home
       /USER       Uporabnik USER
     /mnt         Priključene enote
     /var         Log datoteke
     /tmp         Začasne datoteke
  ----------------------------------------------------------

  Vsaka datoteka je sestavljena iz glave in telesa. V telesu so
  podatki, v glavi "atributi": kakšnega tipa je datoteka
  (imenik, navadna datoteka ali kaj tretjega), kdo je njen
  lastnik, ali je lastniku in drugim dovoljeno iz nje brati ali
  vanjo pisati, kdaj je bila zadnjič brana, kdaj spremenjena in
  še kaj. Posebni ukazi omogočajo pregled in nastavitev
  nekaterih atributov.

  Vsak uporabnik ima svoj lastni imenik pod imenikom /home,
  katerega vsebino lahko z ukazi preoblikuje, kakor hoče:
  dodaja, briše, preimenuje in premešča podimenike in
  datoteke. Do drugih imenikov nasplošno nima takega dostopa, ki
  bi bil zanje lahko škodljiv. Uporabnik root ima neomejen
  dostop do vseh imenikov.


Virtualne konzole

  Fizično konzolo, za katero sedimo, lahko uporabimo kot več
  virtualnih konzol, tipično štiri. Izbrano izmed njih
  dosežemo s tipko [Ctrl-Alt-F1]..[Ctrl-Alt-F4]. Na njej se
  pokaže napis "login:" in lahko se prijavimo. Prijavimo se
  lahko na več virtualnih konzol in kot različni uporabniki.
  Vsakokrat se nam oglasi nov bash. Potem na teh konzolah delamo
  in kadarkoli med njimi preklapljamo z navedenimi tipkami.
  Preklapljanje je možno samo v konzolnem načinu dela; v
  okenskem ni možno. Unix dela za vse uporabnike "hkrati"; to
  počne tako, da dela hipec za prvega, nato hipec za drugega in
  tako naprej. Hipci so tako kratki, da uporabnik ne opazi
  kasnitev pri svojem delu.


Delovanje v ospredju in ozadju

  Bash lahko izvršuje ukaze na dva načina: v ospredju in
  ozadju. Ukaz COMMAND, zapisan v obliki

    $ COMMAND ; [Enter]

  izvrši do konca, nato šele spet pokaže svoje obvestilo;
  pravimo, da se ukaz izvaja v ospredju. Podpičje na koncu
  vrstice lahko spustimo. Ukaz, zapisan v obliki

    $ COMMAND & [Enter]

  pa začne izvrševati, vendar takoj spet pokaže svoje
  obvestilo ter s tem pripravljenost na sprejemanje novih ukazov,
  medtem ko se dani ukaz še izvršuje; pravimo, da su ukaz
  izvaja v ozadju.


Zgradba in pisanje ukaza

  Posamičen ukaz ima lahko naslednjo splošno obliko:

    COMMAND -ABC -D NNN OPERAND1 OPERAND2 ...

  A, B in C so enočrkovna "stikala", ki jih razume ukaz, in po
  njih prilagaja svoje delo, -D NNN pa je stikalo s parametrom.
  Posamezna stikala lahko pišemo ločeno, -A -B, ali pa skupaj,
  -AB. OPERAND1 in drugi so operandi, tipično imena datotek, s
  katerimi naj ukaz kaj počne. Stikala so specifična za vsak
  ukaz. Nekateri ukazi nimajo niti stikal niti operandov. Male
  črke so drugačni znaki od velikih.

  COMMAND je lahko polno datotečno ime programa, torej
  vsebujoče imeniški del (na primer /bin/date), ali pa zgolj
  golo ime (na primer date). Če je ime golo, išče bash po
  vrsti po vnaprej določenih imenikih, dokler ne najde. Kateri
  so ti imeniki, lahko določi uporabnik s posebnim ukazom.

  Pri tipkanju ukaza se lahko zmotimo. Preden odtipkamo
  [Enter], lahko vrstico popravljamo. Delujejo ustrezne tipke
  [Left], [Right], [Delete].

  Nekateri ukazi so dolgi. Če natipkamo samo začetek in nato
  tipko [Tab], bash avtomatično dopolni ukaz do tiste dolžine,
  od katere naprej je več možnosti. Uporabnik nato nadaljuje s
  tipkanjem. Lahko pa drugič pritisne [Tab] in bash pokaže vse
  možnosti nadaljevanja.

  Vse ukazne vrstice, ki smo jih že odtipkali, bash shranjuje.
  Po njih se sprehajamo s tipkama [Shift-PgUp] in
  [Shift-PgDown] in jih aktiviramo.

  
Tok podatkov in cevovodi

  Kjerkoli je smiselno, so ukazi takšni, da sprejemajo vhod s
  tipkovnice in pišejo rezultate ter napake na zaslon. Pravimo,
  da čitajo iz stdin, pišejo rezultate na stdout in napake na
  stderr.

  Če je izpis na zaslon dolg, ga ustavimo s tipko [Scroll Lock].
  To pride v poštev le pri počasnem izpisovanju. Nekaj sto
  zadnjih zaslonskih vrstic (tistih, ki smo jih pisali mi in
  onih, ki jih je izpisal računalnik) je tudi shranjenih; po
  njih se premikamo s tipkama [Shift-PgUp] in [Shift-PgDn].

  Vhod in izhod lahko preusmerimo na datoteko. Namesto na zaslon
  piši v datoteko OUTFILE:

    COMMAND > OUTFILE      piši rezultate
    COMMAND 2> OUTFILE     piši napake

  Predhodna vsebina datoteke se pri tem pobriše. Če želimo v
  datoteko dodajati, uporabimo namesto znaka > znak >>.

  Namesto s tipkovnice čitaj vhodne podatke iz datoteke INFILE:
  
    COMMAND < INFILE

  Izhod prvega ukaza lahko neposredno uvedemo v drugi progam.
  Pravimo, da ju povežemo s cevjo:

    COMMAND1 | COMMAND2

  Primer je date | wc, kar pomeni: "izpiši" datum in čas, nato
  pa preštej, koliko vrstic, besed in znakov je v "izpisu" ter
  rezulat zapiši na zaslon. Povežemo lahko tudi več ukazov.


Specialni lupinski znaki

  Bash razume posebne specialne znake, ki uravnavajo njegovo
  delovanje, na primer izvajanje v ospredju in ozadju,
  preusmeritev in cevovod ter drugo. Specialnih znakov ne
  posreduje naprej ukazom. Če jim jih hočemo posredovati v
  operandih, jim moramo predhodno odvzeti specialni pomen.

  Vsi specialni znaki (nekatere smo že spoznali, druge še bomo)
  so naslednji:

    ; &     Zaporedno in vzporedno izvajanje ukazov
    ( )     Grupa ukazov, izvrši v podlupini
    { }     Grupa ukazov, izvrši v tekoči lupini
    < > |    Preusmeritev toka in cevovod
    ~ * ? [ ]  Ekspanzija datotečnih imen
    $      Vsebina spremenljivke ali izhod ukaza
    #      Komentar
    " ' \    Odvzem pomena specialnim znakom

  Odvzem pomena specialnim znakom:

    \    Naslednji specialni znak naj bo normalen
    " "  Vsak specialni znak znotraj naj bo normalen, z
        izjemo znaka $, ki obdrži specialni pomen.
    ' '  Vsak specialni znak znotraj naj bo normalen


Ukazni vzdevki in okoljske spremenljivke

  Poljubnemu ukaznemu nizu znakov lahko določim njegov vzdevek.
  Kadarkoli potem tipkamo vzdevek, ga bash nadomesti s prvotnim
  nizom znakov. Tako si skrajšamo tipkanje dolgih ukazov.
  Vzdevek ALIAS za zaporedje tekstovnih znakov TEXT, ki vsebuje
  lahko tudi presledke, deklariramo takole:

    alias ALIAS='TEXT'

  Primer: alias date='date -ü. Bash si zapomni vzdevek, dokler
  smo prijavljeni. Ko se odjavimo, ga pozabi. Lahko pa vse
  deklaracije spravimo v datoteko .profile in bash jih prebere
  ter si jih zapomni vsakokrat, ko se prijavimo. Kakšne vzdevke
  bash trenutno pozna, ugotovimo kar z ukazom "alias". Če je
  alias identičen imenu kakega drugega programa, bash vedno
  izvrši alias, razen če mu eksplicitno odvzamemo pomen:
  \ALIAS.

  Tekstovne nize lahko spravljamo tudi v okoljske spremenljivke.
  Nekateri programi namreč gledajo specifične spremenljivke in
  uravnavajo svoje delo glede na njihovo vrednost. Spremenljivko
  ENVAR deklariramo kot

    export ENVAR='TEXT'

  Bash jo hrani, dokler smo prijavljeni. Lahko pa jo tudi
  deklariramo v datoteki .profile in potem jo bash naredi
  vsakokrat, ko se prijavimo. Kakšne so trenutno znane
  spremenljivke, vidimo z ukazom "printenv".


Datotečna meta imena

  Kadar želimo ukazu posredovati več imen datotek, to storimo z
  ustreznimi meta-oznakami ~, *, ?, [] in {} v imenu datoteke.
  Pri tem pomenijo oznake naslednje:

    ~      domači imenik
    *      poljuben niz
    ?      poljuben znak
    [abc]    eden izmed znakov a, b, c
    [a-z]    eden izmed znakov a..z
    {bin,etc}  eden izmed nizov bin, etc

  Primeri:

    *, *.txt, memo.*
    fig?.gif, fig??.gif
    table[123].tex, table[1-9].tex
    memo.{txt,tex,xht}

  Iz meta-imena naredi bash najprej celotni seznam popolnih
  imen, nato pa tega posreduje zunanjemu programu.


Tekstovni meta nizi

  Nekateri ukazi zahtevajo kot enega izmed parametrov tekstovni
  "vzorec". Tekstovni vzorec (regular expression) opisuje
  strukturo kakšnega tekstovnega niza (vrstice). Vsebuje
  metaznake s posebnim pomenom:

    .    Katerikoli znak
    [ABC]  Znak A, B ali C
    [A-Z]  Katerikoli znak A..Z
    [^ABC]  Katerikoli znak razen A, B, C
    *    Nič-poljubnokratna ponovitev prejšnjega znaka
    ^    Začetek vrstice
    $    Konec vrstice
    +?()|  Nepotrebno
    \    Izključi specialni pomen metaznakom

  Primeri:

   Vrstica, ki vsebuje vsaj en znak: .   
   Celotna vrstica: .*
   Vrstica, ki se začne s #: ^#
   Prazna vrstica: ^$ 
   XHTML tag: <[^>]>